Статут ПМГУ

Зареєстровано

Міністерством юстиції України

 28  січня 2000 р.

Свідоцтво № 1317

 

Зміни взято до відома

Міністерством юстиції України

Рішення про державну реєстрацію змін

від 7 травня 2021 р. №195/194

 

Код доступу в ЄДР:

267180975247

 

 

 

 

Затверджений:

   на I з'їзді Профспілки

5 вересня 1990 р.

Затверджені

зміни і доповнення:

на ІІ з'їзді Профспілки

26 жовтня 1995 р.

на конференції Профспілки

20 травня  1998 р.

на конференції Профспілки

28 листопада 2002 р.

   на IV з'їзді Профспілки

20 травня 2005 р.

   на V з'їзді Профспілки

20 травня 2010 р.

   на VI з’їзді Профспілки

28 квітня 2015 р. (нова редакція)

   на IV пленумі Центрального

   комітету профспілки

25 травня 2016 р.

   на V пленумі Центрального

   комітету профспілки

19 жовтня 2016 р.

   на VII З’їзді Профспілки

17.09.2020 р. (нова редакція)

 

 

 

СТАТУТ

Профспілки трудящих

металургійної і гірничодобувної

промисловості України

(нова редакція)

 

Визначення термінів

 

У цьому Статуті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

апарат організації Профспілки (апарат) – штат найманих та виборних працівників, які здійснюють функції із забезпечення діяльності організації Профспілки та реалізації повноважень виборного органу;

більшість голосів – це більше 50 відсотків голосів;

виконавчий виборний орган:

– у первинній організації – Профспілковий комітет (за відсутності Президії і Секретаріату), Президія, Секретаріат;

– у територіальній організації – Президія, Секретаріат;

– у Профспілці – Президія, Секретаріат;

вищестояща організація Профспілки:

– для територіальних та первинних організацій Профспілки – ПМГУ;

– для первинних організацій Профспілки – територіальна організація Профспілки (ПМГУ – у випадках, передбачених цим Статутом);

вищестоящий виборний орган – виборний орган вищестоящої організації Профспілки;

вищий орган:

– для первинної організації – Збори (Конференція);

– для територіальної організації – Конференція;

– для Профспілки – З’їзд, Конференція;

голова Профспілки, голова організації Профспілки – виборний керівник Профспілки, відповідної організації Профспілки та її керівного органу;

засідання – форма роботи профспілкових комітетів, президій, секретаріатів;

казначей – особа, обрана для виконання фінансової роботи на громадських засадах;

кворум – кількість учасників зборів, за якої вони правомочні приймати рішення:

для Зборів – більшість членів організації;

для Конференції, З’їзду, засідання (пленуму) виборних органів – не менше двох третин делегатів або обраних членів виборного органу;

керівний виборний орган – постійно діючий виборний колегіальний орган управління Профспілки та її організацій, який обирається її вищим органом для виконання функцій, що не віднесені до виключної компетенції цього вищого органу:

– у первинній організації – Профспілковий комітет (Профком);

– у територіальній організації – Обласна, Республіканська, Міська рада Профспілки (територіальна рада);

– у Профспілці – Центральна рада;

контролюючий органконтрольно-ревізійні комісії (КРК) Профспілки та її організаційних ланок;

організаційні ланки Профспілки – організації Профспілки, що становлять структуру Профспілки;

пленум – форма роботи Центральної і територіальних рад Профспілки;

Президія – виконавчий виборний орган, що обирається керівним виборним органом зі свого складу;

профспілковий стаж – строк перебування члена Профспілки на обліку в організації Профспілки, який обчислюється з дня прийняття рішення про прийняття до Профспілки;

профспілкові активісти – виборні та інші члени Профспілки, які виконують профспілкові доручення на громадських засадах;

пряме делегування – делегування члена Профспілки до вищестоящого керівного виборного органу для прийняття цим органом рішення про обрання його на заміну члена органу, який вибув, у період між з’їздами, конференціями, зборами;

реєстрація в Профспілці – внесення організації Профспілки до Реєстру організаційних ланок Профспілки, після чого вона набуває статусу організації Профспілки;

Секретаріат – виконавчий виборний орган, який обирається зі складу Президії для вирішення поточних питань, визначених регламентом;

учасники Зборів – члени Профспілки, які знаходяться на обліку в організації та зареєстровані для участі в Зборах;

учасники З’їзду, Конференції – члени Профспілки, які обрані делегатами на З’їзд, Конференцію та зареєстровані для участі в них;

член Профспілки – фізична особа, яка вступила до Профспілки, визнає та виконує цей Статут, знаходиться на обліку в організації Профспілки.

 

I. Загальні положення, принципи, мета, завдання

 

1.1. Профспілка трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України (далі Профспілка) – добровільне неприбуткове громадське об’єднання із всеукраїнським статусом, яке об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за галузевою сферою діяльності (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти (далі – підприємствах) незалежно від форм власності та видів діяльності.

Профспілка – всеукраїнська організація, що об’єднує членів Профспілки, які працюють на металургійних, гірничорудних, коксохімічних, вогнетривних, трубних, метизних, феросплавних підприємствах та підприємствах із заготівлі, видобутку й обробки вторинних, кольорових, дорогоцінних, рідкісних металів і каменів; у торгівельних, ремонтних, наукових і проектно-конструкторських організаціях (установах) та інших, що обслуговують ці підприємства (у сферах сільського та комунального господарства, культури, охорони здоров’я, торгівлі і т. ін.); у закладах освіти; за трудовим договором у фізичних осіб-підприємців та тих, які навчаються.

Профспілка відкрита для вступу працівників підприємств, що здійснюють інші види діяльності, за умови визнання цього Статуту.

1.2. Назва Профспілки:

українською мовою, повна – Профспілка трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України;

скорочена – Профспілка металургів і гірників України або ПМГУ;

російською мовою, повна – Профсоюз трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины;

скорочена – Профсоюз металлургов и горняков Украины або ПМГУ;

англійською мовою – The Trade Union of the Metalworkers and Miners of Ukraine.

1.3. Профспілка здійснює свою діяльність на території України.

1.4. Профспілка, її територіальні і первинні організації, що легалізовані в порядку, установленому законодавством України, є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в банках, печатки, штампи, бланки встановленого зразка.

Права та обов’язки юридичної особи від імені Профспілки і її організацій здійснюють керівні виборні органи:

від Профспілки – Центральна рада Профспілки (Центральна рада);

від територіальної організації Профспілки – Обласна, Республіканська, Міська ради Профспілки (територіальна рада);

від первинної організації Профспілки – Профспілковий комітет (Профком).

Профспілка має власний гімн, прапор, емблему, затверджені З’їздом.

1.5. Юридична адреса і місце знаходження Центральної ради Профспілки: 49009, Україна, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, 30.

1.6. Профспілка діє на підставі Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законів та нормативно-правових актів України, міжнародних конвенцій, декларацій, ратифікованих Україною, цього Статуту.

1.7. Профспілка, її організації та виборні органи незалежні у своїй діяльності від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців (власників), їх об’єднань, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

Профспілка самостійно визначає форми співпраці з ними на підставі рівноправного партнерства та соціального діалогу у відповідності з укладеними договорами та угодами.

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну діяльність Профспілки і її організацій заборонено законом.

1.8. Профспілка, її організації самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, засідання виборних органів, інші заходи, що не суперечать законодавству.

1.9. Профспілка, з метою виконання своїх статутних цілей і завдань, має право на добровільних, договірних засадах створювати об’єднання за галузевою, територіальною або іншою ознакою, а також входити до складу об’єднань і вільно виходити з них.

Територіальні і первинні організації Профспілки на тих самих умовах можуть входити у відповідні територіальні міжгалузеві профспілкові об’єднання.

1.10. Профспілка має право вступати до міжнародних профспілкових об’єднань.

Профспілка і її організації мають право співпрацювати з іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями і організаціями України, зарубіжних країн, укладати з ними договори (угоди).

1.11. Профспілка організовує свою діяльність за принципами.

1.11.1. Добровільності та індивідуальності вступу до Профспілки і виходу з неї, рівності всіх членів та організацій Профспілки.

1.11.2. Законності діяльності Профспілки, її організацій і виборних органів.

1.11.3. Колегіальності в прийнятті рішень, свободи дискусії на стадії обговорення питань та обов’язковості виконання прийнятих рішень.

1.11.4. Єдності та солідарності всіх організацій і членів Профспілки у реалізації завдань, визначених цим Статутом.

1.11.5. Самостійності організацій Профспілки і виборних органів у вирішенні завдань, що стоять перед ними, у рамках наданих повноважень.

1.11.6. Відкритості і гласності в роботі всіх організаційних ланок Профспілки.

1.11.7. Виборності всіх органів знизу доверху.

1.11.8. Обов’язковості виконання рішень вищестоящих виборних органів членами та організаціями Профспілки і виборними органами та дотримання фінансової дисципліни.

1.11.9. Звітності виборних органів перед членами Профспілки, які їх обрали, та вищестоящими виборними органами.

1.12. Основна мета Профспілки: здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

1.13. Головні завдання Профспілки.

1.13.1. Здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в державних органах, у тому числі у судах, органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, іншими об’єднаннями громадян, а також у міжнародних установах.

1.13.2. Ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів, угод, у порядку, встановленому чинним законодавством, та контроль за їх виконанням.

1.13.3. Досягнення справедливих і гідних рівнів оплати праці, пенсій та допомоги, безпечних та здорових умов праці.

1.13.4. Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, колективні договори і угоди, соціальне страхування, екологію, а також інших передбачених законодавством заходів для захисту трудових і соціально-економічних прав членів Профспілки.

1.13.5. Вдосконалення трудового і соціально-економічного законодавства, протидія спробам зниження соціальної захищеності членів Профспілки.

1.13.6. Зміцнення профспілкової солідарності, захист прав та інтересів Профспілки і її організацій.

1.13.7. Розвиток соціального діалогу (партнерства).

1.13.8. Організація і сприяння оздоровленню та відпочинку членів Профспілки, членів їх сімей, розвитку художньої самодіяльності, фізичної культури, спорту та туризму.

1.14. Для досягнення мети і реалізації завдань Профспілка через свої виборні органи:

1.14.1 проводить від імені працівників підприємств переговори з роботодавцями з трудових і соціально-економічних питань, укладає з ними угоди і колективні договори, здійснює контроль за їх виконанням;

1.14.2 бере участь у розвитку соціального діалогу і партнерства;

1.14.3 розробляє і вносить пропозиції до законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників;

1.14.4 бере участь у розробці і реалізації соціальних стандартів і державних програм розвитку галузі, оплати і зайнятості, охорони праці;

1.14.5 представляє і захищає членів Профспілки, свої права та інтереси, права та інтереси своїх організацій у будь-яких органах державної влади, у тому числі судах, органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями;

1.14.6 створює Правову і Технічну інспекції праці Профспілки для здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, охорону праці, які взаємодіють під час реалізації своїх прав та повноважень з державними органами нагляду і контролю та органами місцевого самоврядування;

1.14.7 бере участь у вирішенні колективних трудових спорів, сприяє врегулюванню трудових конфліктів;

1.14.8 організовує та проводить колективні заходи: збори, мітинги, демонстрації, страйки та інші акції;

1.14.9 надає інформаційно-методичну, консультаційну, правову, матеріальну (фінансову) та іншу допомогу членам і організаціям Профспілки;

1.14.10 бере участь на паритетній основі в управлінні загальнообов’язковим державним і добровільним соціальним страхуванням відповідно до законодавства та угод;

1.14.11 бере участь та сприяє організації відпочинку, культурного і фізкультурно-спортивного дозвілля, туризму, санаторно-курортного обслуговування, лікування, оздоровлення членів Профспілки та членів їх сімей;

1.14.12 здійснює навчання, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу, вивчення і поширення досвіду роботи організацій ПМГУ, інших профспілок в Україні та за її межами;

1.14.13 здійснює інформаційно-роз’яснювальну, видавничу діяльність, засновує засоби масової інформації;

1.14.14 засновує нагороди та стипендії з метою відзнаки членів Профспілки;

1.14.15 здійснює фінансову та господарську некомерційну діяльність, може наймати штатних працівників для виконання своїх статутних завдань відповідно до законодавства України та цього Статуту.

1.15. Профспілка забезпечує захист прав членів виборних органів відповідно до цього Статуту, законів України, міжнародного законодавства.

 

II. Члени Профспілки, їх права, обов’язки і відповідальність

 

2.1. Членами Профспілки можуть бути працівники підприємств, установ, організацій, студенти та учні закладів освіти, вказаних у пункті 1.1 Статуту, які визнають цей Статут, сплачують членські внески і не є членами інших профспілок.

Членами Профспілки можуть бути іноземні громадяни, які працюють за трудовим договором на підприємствах галузі відповідно до діючого законодавства.

2.2. Членство в Профспілці є добровільним та індивідуальним. Прийняття у члени Профспілки здійснюється на підставі письмової заяви.

Організація, до якої подана заява від працівника про вступ до Профспілки, зобов’язана ознайомити цього працівника зі Статутом Профспілки.

2.3. Рішення про прийняття у члени Профспілки приймається Зборами (Конференцією) первинної організації Профспілки (її структурного підрозділу) або відповідним виборним органом не пізніше ніж через місяць з дня подання заяви.

За відсутності первинної організації Профспілки прийняття у члени Профспілки здійснюється територіальною чи Центральною радою Профспілки.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на Зборах, Конференції, засіданні виборного органу, за наявності кворуму.

2.4. Облік членів Профспілки ведеться в первинній організації Профспілки за місцем основної роботи чи навчання відповідно до Інструкції про облік членів Профспілки, затвердженої Центральною радою Профспілки.

2.5. Члени Профспілки, які не мають можливості створити первинну організацію за місцем роботи (навчання), за рішенням вищестоящого виборного органу (територіальної, Центральної ради) можуть об’єднатися в первинну організацію Профспілки або стати на облік в іншу первинну організацію Профспілки.

2.6. Відповідний виборний орган видає членам Профспілки профспілкові квитки встановленого зразка та оформляє облікові картки.

2.7. Членство в Профспілці зберігається, за умови сплати членських профспілкових внесків:

2.7.1 за непрацюючими пенсіонерами;

2.7.2 за особами, звільненими у зв’язку з обранням на виборні посади в державних органах та органах місцевого самоврядування, на період здійснення виборних повноважень, за умови виконання пункту 2.1 цього Статуту;

2.7.3 за особами, звільненими з підприємства в зв’язку з передачею окремих функцій чи послуг іншому роботодавцю;

2.7.4 за працівниками, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, а за наявності медичного висновку – не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

2.7.5 за працівниками, призваними або мобілізованими на військову (альтернативну) службу, прийнятими на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду – на весь період проходження служби.

2.8. Член Профспілки має право:

2.8.1 отримувати безоплатну правову допомогу, на захист Профспілкою його трудових і соціально-економічних прав та інтересів, представництво перед роботодавцями, органами державної влади та місцевого самоврядування, у судах з питань трудових відносин;

2.8.2 звертатися в будь-який виборний орган з питаннями, заявами, пропозиціями щодо трудового законодавства, соціально-економічних питань, статутної діяльності ПМГУ та отримувати від нього відповідь;

2.8.3 обирати і бути обраним делегатом З’їзду, Конференції, у виборні органи всіх рівнів (крім випадків, передбачених пунктом 3.13 цього Статуту);

2.8.4 брати участь у роботі своєї організації, вільно обговорювати будь-які питання щодо життя та діяльності своєї організації, Профспілки, відстоювати свою точку зору, у тому числі на зборах, конференціях, з’їздах, у засобах масової інформації, брати участь у напрацюванні рішень та здійсненні контролю за їх реалізацією;

2.8.5 користуватися наявними в організації Профспілки, у якій знаходиться на обліку, путівками на санаторно-курортне лікування та відпочинок, закладами культури, спортивними спорудами;

2.8.6 одержувати інформацію про роботу виборних органів усіх рівнів;

2.8.7 брати участь у навчанні, яке проводить Профспілка, її організації;

2.8.8 бути членом кредитної спілки, благодійного фонду, каси взаємодопомоги, учасником недержавного пенсійного фонду та інших фондів, створених Профспілкою, її організаціями.

2.9. Член Профспілки зобов’язаний:

2.9.1 виконувати Статут і рішення виборних органів, покладені на нього профспілкові обов’язки та доручення, щомісяця сплачувати членські профспілкові внески, брати участь у діяльності організації Профспілки;

2.9.2 виконувати умови колективних договорів і угод, укладених Профспілкою, її організаційними ланками;

2.9.3 сприяти Профкому в процесі підготовки та укладення колективного договору (угоди), контролю за його виконанням;

2.9.4 брати участь у колективних діях Профспілки, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;

2.9.5 не допускати дій, що перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують її єдність, підривають авторитет та вносять розкол у її ряди.

2.10. Активна робота в Профспілці може бути відзначена моральними і матеріальними формами заохочення: почесними грамотами, знаками та іншими формами заохочення, затвердженими відповідними виборними органами.

2.11. За невиконання статутних обов’язків, у тому числі несплату членських профспілкових внесків протягом трьох місяців без поважних причин; здійснення дій, що направлені на дискредитацію Профспілки та її розкол; нанесення шкоди організації Профспілки; порушення організаційної єдності; підрив авторитету Профспілки, до члена Профспілки можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження або виключення з Профспілки.

За одне порушення може бути застосовано тільки один із заходів впливу.

2.12. Рішення про застосування заходів впливу до члена Профспілки приймається в його присутності. У разі відсутності члена Профспілки без поважних причин або його відмови з’явитися питання вирішується за його відсутності.

Відмова оформляється заявою або актом.

2.13. Рішення про застосування заходів впливу у вигляді попередження до члена Профспілки приймається відповідним виборним органом, більшістю голосів від обраних членів цього органу за наявності кворуму.

2.14. Питання про застосування заходів впливу у вигляді попередження до члена виборного органу вирішується тим органом, членом якого він є, або вищестоящим органом, більшістю голосів від обраних членів цього органу за наявності кворуму.

Рішення про виключення з Профспілки члена виборного органу приймається тим органом, членом якого він є, або вищестоящим виборним органом, якщо за це рішення проголосувало більше двох третин обраних членів цього органу за наявності кворуму.

2.15. Рішення про застосування заходів впливу до члена Контрольно-ревізійної комісії приймається на Зборах (Конференції, З’їзді), якщо за таке рішення проголосувало більше двох третин учасників Зборів, Конференції, З’їзду за наявності кворуму.

2.16. Членство в Профспілці припиняється у випадках:

2.16.1 виходу з Профспілки за власним бажанням;

2.16.2 виключення з Профспілки;

2.16.3 втрати зв’язку з Профспілкою (у тому числі у зв’язку зі смертю).

2.17. Порядок припинення членства в Профспілці.

2.17.1. Член Профспілки, який особисто подав заяву про свій вихід із Профспілки, знімається з обліку, про що відповідним виборним органом вноситься запис до протоколу засідання.

2.17.2. Виключення з Профспілки.

2.17.2.1. Рішення про виключення з Профспілки члена Профспілки приймається Зборами (Конференцією) первинної організації Профспілки (її структурного підрозділу) або відповідним чи вищестоящим виборним органом більшістю голосів учасників Зборів (Конференції) або обраних членів цього органу за наявності кворуму.

2.17.2.2. Рішення про виключення з Профспілки структурним підрозділом первинної організації Профспілки набуває чинності після його затвердження Профкомом цієї організації.

2.17.2.3. Член Профспілки, виключений з її рядів, має право в місячний строк оскаржити це рішення до вищестоящого виборного органу, який зобов’язаний розглянути заяву в строк не більше одного місяця з дня її надходження і винести остаточне рішення.

2.17.3. Втрачає зв’язок з Профспілкою член Профспілки, який не знявся з профспілкового обліку у зв’язку зі звільненням з роботи (крім випадків, передбачених пунктом 2.7), у тому числі у зв’язку зі смертю, про що робиться запис у протоколі засідання відповідного виборного органу.

2.18. У випадку застосування заходів впливу вищестоящим виборним органом про це інформується відповідна організація Профспілки.

2.19. Попередження діє протягом року з моменту прийняття рішення і може бути знято достроково органом, який прийняв рішення про його застосування.

2.20. Особи, які виключені з Профспілки, а також вийшли з Профспілки за власним бажанням, можуть бути знову прийняті в Профспілку на загальних підставах.

2.21. Особи, членство яких у Профспілці припинено, втрачають всі права члена Профспілки, визначені цим Статутом.

2.22. Профспілковий стаж осіб, які вийшли з Профспілки за власним бажанням чи виключених з Профспілки, переривається і при повторному вступі до Профспілки не поновлюється.

 

 

III. Організаційна структура Профспілки

 

3.1. Профспілка створюється за галузевою сферою діяльності.

3.2. Основою Профспілки є її члени.

3.3. Організаційна структура Профспілки:

3.3.1 первинні організації Профспілки;

3.3.2 об’єднані організації Профспілки;

3.3.3 територіальні організації Профспілки.

3.4. У структурі Профспілки можуть створюватись представництва, ради голів профкомів, комісії та інші органи, які діють відповідно до положень, затверджених Центральною радою Профспілки.

3.5. Реорганізація підприємств, як правило, не є підставою для зміни профспілкових структур.

Зміна найменування підприємства, як правило, не є підставою для зміни назви первинної організації Профспілки.

3.6. Голови Профспілки та її організацій, які обрані народними депутатами Верховної Ради України, можуть здійснювати свої повноваження у Профспілці на громадських засадах.

3.7. Порядок скликання зборів, конференцій, З’їзду, норма представництва для обрання делегатів на З’їзд, Конференцію визначається Центральною радою Профспілки згідно з цим Статутом.

3.8. Рішення про початок і строки проведення звітної та звітно-виборної кампаній в Профспілці приймаються Центральною радою Профспілки.

Право скликання Зборів, Конференції, З’їзду має керівний виборний орган відповідної організації.

Про проведення Зборів, Конференції організації Профспілки повідомляється відповідний вищестоящий орган.

3.9. Відповідний керівний виборний орган оголошує про скликання та порядок денний:

3.9.1. зборів (конференцій) первинних організацій – не менше ніж за 10 календарних днів до їх проведення;

3.9.2. конференцій територіальних організацій – не менше ніж за 20 календарних днів до їх проведення;

3.9.3. З’їзду (Конференції) Профспілки – не менше ніж за 30 календарних днів до їх проведення.

3.10. Порядок обрання делегатів.

3.10.1. Делегати на Конференцію первинної організації Профспілки обираються на зборах (конференціях) структурних підрозділів первинної організації Профспілки.

3.10.2. Делегати на Конференцію територіальної організації Профспілки обираються на зборах (конференціях) первинних організацій Профспілки з урахуванням представництва не менше одного делегата від кожної первинної організації, що входять до складу територіальної організації.

3.10.3. Делегати на З’їзд (Конференцію) Профспілки обираються на зборах (конференціях) первинних організацій Профспілки.

За наявності форс-мажорних обставин, вказаних у пунктах 3.17, 3.18 цього Статуту, делегати на З’їзд (Конференцію) можуть обиратися на пленумах (засіданнях) керівних виборних органів.

3.10.4. Голови Профспілки та її організацій і їх заступники, голови контрольно-ревізійних комісій, голова Молодіжної ради ПМГУ є делегатами відповідних конференцій і З’їзду за посадою.

3.10.5. Делегатом є кандидат, який набрав більше половини голосів учасників зборів, конференцій, за наявності кворуму.

3.11. Вибори делегатів конференцій, З’їзду, членів керівних виборних органів проводяться відкритим чи таємним голосуванням.

Рішення про форму голосування приймається Зборами, Конференцією, З’їздом.

3.12. Порядок обрання виборних органів.

3.12.1. Керівні виборні органи всіх рівнів, контрольно-ревізійні комісії обираються на Зборах, Конференції, З’їзді.

3.12.2. У період між зборами, конференціями, з’їздами замість тих, що вибули, можуть обиратися члени керівних виборних органів методом прямого делегування.

3.12.3. Виконавчі виборні органи Профспілки і її організаційних ланок обираються відповідними керівними органами із їх складу.

3.12.4. Членами виборних органів можуть бути обрані тільки члени Профспілки.

3.12.5. Керівні виборні органи формують комісії з основних напрямків профспілкової роботи та обирають їх голів.

3.12.6. Обрані Зборами, Конференцією, З’їздом голови, заступники голів усіх рівнів за посадою є членами відповідних керівних виборних органів.

Голова Молодіжної ради ПМГУ за посадою є членом Центральної ради Профспілки.

3.12.7. Обраними членами виборних органів вважаються кандидати, які набрали більше половини голосів членів Профспілки, які взяли участь у роботі Зборів, Конференції, З’їзду, за наявності кворуму.

На засіданні керівного виборного органу обраними у виконавчі органи вважаються кандидати, які набрали більше половини голосів від обраних до його складу.

3.13. Роботодавці (керівник і члени уповноваженого органу управління) не можуть бути членами виборних органів усіх рівнів.

3.14. Порядок обрання голів Профспілки, її організацій, їх заступників, голів постійних та контрольно-ревізійних комісій.

3.14.1. Вибори голів Профспілки, її організацій, їх заступників, голів контрольно-ревізійних комісій проводяться безпосередньо Зборами, Конференцією, З’їздом.

Вибори голів, їх заступників можуть проводитися на засіданні (пленумі) керівного виборного органу, якщо ці повноваження йому передані вищим органом, а також у випадках, передбачених пунктом 3.14.10 цього Статуту.

3.14.2. Форма голосування – відкрита чи таємна – визначається Зборами, Конференцією, З’їздом, виборним органом.

У випадку висування двох і більше кандидатур вибори голів, їх заступників проводяться таємним голосуванням, шляхом використання бюлетенів.

3.14.3. Головою Профспілки і головою територіальної організації може бути обраний тільки член Профспілки, який на день виборів є членом Профспілки не менше п’яти останніх років.

3.14.4. Головою первинної організації Профспілки може бути обраний тільки член Профспілки, який на день виборів перебуває не менше п’яти останніх років на обліку в даній первинній організації, крім студентських первинних організацій закладів освіти та організацій, створених менше п’яти років тому.

3.14.5. Вперше обраним головою первинної організації Профспілки, територіальної організації Профспілки та Профспілки металургів і гірників України не може бути член Профспілки, який досяг повного пенсійного віку на момент виборів, крім діючих заступників.

3.14.6. Кандидатури голів Профспілки та її організацій і контрольно-ревізійних комісій можуть пропонуватись учасниками Зборів, делегатами Конференції, З’їзду, комісією з підготовки Зборів, Конференції, З’їзду, вищестоящими виборними органами.

3.14.7. Обраними вважаються кандидати, які набрали більше половини голосів членів Профспілки, які взяли участь у роботі Зборів, Конференції, З’їзду, за наявності кворуму.

На засіданні (пленумі) керівного виборного органу обраними вважаються кандидати, які набрали більше половини голосів від обраних до його складу.

Якщо за результатами голосування за наявності в бюлетені більше двох кандидатів жоден із них не набрав половини голосів, то до другого туру голосування допускаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Якщо в другому турі голосування жоден із кандидатів не набрав більше половини голосів, Збори, Конференція, З’їзд, керівний виборний орган приймають рішення про висування інших кандидатів.

3.14.8. На підставі рішення про обрання голови керівний виборний орган приймає рішення про укладення з ним трудового договору та визначає особу, яка має його підписати.

3.14.9. Дострокове переобрання голови (заступників голови) Профспілки, її організації проводиться органом Профспілки, який його обрав.

3.14.10. При звільненні голови (заступників голови) Профспілки, її організації за власним бажанням, за станом здоров’я, у випадку смерті вибори голови (заступників голови) можуть проводитися відповідним керівним виборним органом.

3.15. Звільнення голови (заступників голови) Профспілки, її організації за власним бажанням, за станом здоров’я, у випадку смерті проводиться відповідним керівним виборним органом.

3.16. Збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів Профспілки, які стоять на обліку в цій первинній організації (наявність кворуму).

Конференції, з’їзди, засідання (пленуми) виборних органів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше двох третин обраних делегатів, обраних членів виборного органу (наявність кворуму).

3.17. Рішення зборів, конференцій, з’їздів, виборних органів приймаються більшістю голосів учасників зборів, конференцій, з’їздів, обраних членів виборного органу за наявності кворуму.

Рішення про припинення Профспілки та її організацій приймається двома третинами учасників або делегатів зборів, конференцій, з’їздів, членів виборного органу за наявності кворуму.

В умовах настання форс-мажорних обставин (стихійне лихо, катастрофа, страйки, революції, воєнні (бойові) дії, запровадження надзвичайного стану, карантинних або протиепідемічних заходів), які встановлюються законами України, указами Президента України, окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, збори, конференції, З’їзд, засідання (пленум) виборного органу можуть проводитися із використанням сучасних засобів електронного зв’язку з подальшим письмовим підтвердженням прийнятих рішень підписами учасників голосування.

3.18. Чергові вибори профспілкових органів проводяться один раз на п’ять років у строки, встановлені Центральною радою Профспілки. Проведення звітів і виборів в установлені строки є обов’язковим.

Строк повноважень виборних органів починається з моменту їх обрання і закінчується в момент обрання нового складу виборного органу в строки, встановлені Центральною радою.

Звіти виборних органів Профспілки всіх рівнів перед членами Профспілки проводяться на зборах, конференціях, З’їзді через два з половиною роки та по закінченню виборних повноважень.

Строки повноважень голів і їх заступників встановлюються на період повноважень відповідного виборного органу.

Якщо обрання виборних органів і голів організацій Профспілки проводилося не в період звітно-виборної кампанії в Профспілці, передбаченої пунктом 3.8 цього Статуту, то чергові вибори проводяться в установлений строк звітно-виборної кампанії для відповідної структури в Профспілці.

В умовах настання форс-мажорних обставин (стихійне лихо, катастрофа, страйки, революції, воєнні (бойові) дії, запровадження надзвичайного стану, карантинних або протиепідемічних заходів), які встановлюються законами України, указами Президента України, окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, Центральна рада Профспілки приймає рішення про продовження повноважень керівних виборних органів, голів та їх заступників і строків звітів і виборів.

3.19. Засідання (пленуми) керівних виборних органів Профспілки, її організацій проводяться у разі необхідності, але не рідше:

3.19.1 профспілкових комітетів – одного разу на 3 місяці;

3.19.2 територіальних рад – одного разу на 6 місяців;

3.19.3 Центральної ради Профспілки – одного разу на 6 місяців.

3.20. Рішення Зборів, Конференції, З’їзду приймаються у формі постанов, які підписуються головою організації, Профспілки. Хід розгляду питань оформляється протоколом, який підписується головуючим та секретарем Зборів, Конференції, З’їзду.

Засідання виборних органів оформляються протоколами, їх рішення приймаються у формі постанов, що підписуються головою Профспілки чи відповідної організації.

Рішення зборів, конференцій, З’їзду та виборних органів набирає чинності з моменту прийняття, якщо інше не вказано в ньому.

3.21. Рішення вищестоящих організацій Профспілки і їх виборних органів, прийняті в рамках їх повноважень, визначених цим Статутом і відповідним законодавством, є обов’язковими для виконання нижчестоящими організаціями і їх виборними органами.

3.22. Рішення виборного органу будь-якої організаційної ланки Профспілки, що суперечить цьому Статуту і законодавству, є недійсним.

Рішення про відміну неправомірного рішення приймається вищими або вищестоящими виборними органами.

 

IV. Первинні та об’єднані організації Профспілки

 

4.1. Первинна організація Профспілки металургів і гірників України (ПО ПМГУ) – добровільне об’єднання членів Профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації, незалежно від форми власності і виду господарювання, або в кількох, пов’язаних між собою виробничими та професійними інтересами, або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або навчаються в одному закладі освіти.

Первинна організація Профспілки металургів і гірників України є її організаційною ланкою.

Первинні організації Профспілки можуть об’єднувати членів Профспілки, які працюють на різних підприємствах.

4.1.1. ПО ПМГУ створюється на установчих Зборах за участі не менше трьох членів Профспілки, де приймається також рішення про її місцезнаходження.

Рішення про створення ПО ПМГУ та її входження до територіальної організації ПМГУ направляється територіальній раді, на території якої вона знаходиться, а у разі її відсутності – Центральній раді для включення до Реєстру організаційних ланок Профспілки і видачі Свідоцтва, що підтверджує належність до ПМГУ.

Положення про Реєстр організаційних ланок Профспілки затверджується Центральною радою Профспілки.

4.1.2. ПО ПМГУ діє на підставі Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законів та нормативно-правових актів України, міжнародних конвенцій, декларацій, ратифікованих Україною, цього Статуту, рішень своїх і вищестоящих виборних органів.

4.1.3. ПО ПМГУ має статус юридичної особи, самостійний баланс, печатку, штамп та рахунки в установах банків.

Після отримання статусу юридичної особи на підставі цього Статуту, відповідно до законодавства, ПО ПМГУ направляє повідомлення відповідному органу юстиції про належність до Профспілки та включення до відповідних реєстрів.

Первинні організації Профспілки також письмово повідомляють про це роботодавця.

Право юридичної особи ПО ПМГУ здійснює через виборний орган – Профспілковий комітет (Профком).

4.1.4. Повноваження ПО ПМГУ:

4.1.4.1 самостійно організовує свою роботу, визначає напрями своєї діяльності, відповідно до повноважень, передбачених законодавством України, цим Статутом, рішеннями вищестоящих виборних органів;

4.1.4.2 здійснює представництво та захист трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, що знаходяться на обліку в ПО ПМГУ, в державних органах, органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями та іншими юридичними і фізичними особами, у судах;

4.1.4.3 у питаннях колективних інтересів здійснює представництво та захист інтересів працівників підприємства, установи, організації на підставі законодавства про колективні договори і угоди та про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

4.1.4.4 у питаннях індивідуальних прав та інтересів членів Профспілки ПО ПМГУ здійснює представництво і захист у порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом;

4.1.4.5 здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншим законодавством, цим Статутом для реалізації мети і основних завдань Профспілки.

4.1.5. ПО ПМГУ самостійно визначає свою структуру, може створювати структурні підрозділи (цехові, дільничні організації, профгрупи тощо), які діють відповідно до положень, затверджених Зборами (Конференцією) або виборним органом.

До повноважень структурних підрозділів належить:

4.1.5.1 забезпечення виконання рішень виборних органів;

4.1.5.2 проведення Зборів членів Профспілки;

4.1.5.3 прийом та виключення із членів Профспілки, з подальшим затвердженням на Профкомі;

4.1.5.4 обрання делегатів на Конференцію ПО ПМГУ;

4.1.5.5 допомога Профкому у проведенні заходів щодо трудового та соціально-економічного захисту членів Профспілки і укладення колективного договору, охорони праці, соціального страхування, культурно-масової, фізкультурної, оздоровчої та іншої роботи;

4.1.5.6 інші повноваження, делеговані Профкомом.

4.1.6. Збори (Конференція) ПО ПМГУ.

4.1.6.1. Вищим органом ПО ПМГУ є Збори (Конференція). Періодичність їх проведення - не рідше одного разу на два з половиною роки. Про дату, місце проведення Зборів (Конференції) та порядок денний члени Профспілки сповіщаються не менше ніж за 10 календарних днів до дня їх проведення.

4.1.6.2. Збори (Конференції) скликаються Профкомом.

4.1.6.3. Позачергові Збори (Конференція) повинні бути скликані Профкомом у місячний строк за рішенням: вищестоящого виборного органу або однієї третини структурних підрозділів ПО ПМГУ, що об’єднують не менше однієї третини членів Профспілки, які знаходяться на обліку у ПО ПМГУ.

4.1.6.4. Норма представництва та порядок обрання делегатів на Конференцію визначаються Профкомом.

Делегатами Конференції за посадами є голова, заступник (заступники) голови ПО ПМГУ та голова КРК ПО ПМГУ.

4.1.6.5. Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь більше половини членів Профспілки, які стоять на обліку в цій ПО ПМГУ, а Конференція – якщо в її роботі беруть участь не менше двох третин делегатів (наявність кворуму).

4.1.6.6. Рішення Зборів (Конференції) приймається більшістю голосів учасників Зборів (Конференції), крім рішення про припинення ПО ПМГУ, яке приймається двома третинами учасників або делегатів Зборів (Конференції).

Форма голосування – відкрита чи таємна – визначається Зборами (Конференцією).

У випадку висування двох і більше кандидатур вибори голів, їх заступників проводяться таємним голосуванням, шляхом використання бюлетенів.

4.1.7. Повноваження Зборів (Конференції) ПО ПМГУ.

4.1.7.1. Визначають основні напрямки роботи ПО ПМГУ відповідно до Програми діяльності Профспілки та рішень З’їзду, конференцій.

4.1.7.2. Затверджують положення про структурні підрозділи ПО ПМГУ.

4.1.7.3. Заслуховують і затверджують звіт Профкому та дають оцінку його роботи.

Заслуховують та затверджують звіт КРК ПО ПМГУ.

4.1.7.4. Обирають Профком.

4.1.7.5. Обирають голову (заступників голови) ПО ПМГУ.

4.1.7.6. Обирають КРК і її голову.

4.1.7.7. Затверджують кошторис ПО ПМГУ в межах її власних коштів.

4.1.7.8. Обирають делегатів на З’їзд, Конференцію вищестоящих організацій Профспілки за встановленою нормою представництва.

4.1.7.9. Приймають в члени Профспілки.

4.1.7.10. Виключають з Профспілки членів Профспілки у випадках, передбачених пунктом 2.11 цього Статуту.

4.1.7.11. Приймають рішення про припинення ПО ПМГУ, про що інформується вищестоящий виборний орган.

4.1.7.12. Можуть обирати профспілкового представника, за згодою вищестоящого виборного органу (замість виборного органу і голови організації), який може перебувати в штаті вищестоящої організації.

Профспілковий представник наділяється повноваженнями голови і виборного органу.

4.1.7.13. Можуть розглядати будь-які питання діяльності ПО ПМГУ відповідно до діючого законодавства, цього Статуту.

4.1.7.14. Можуть делегувати частину своїх повноважень Профкому, крім передбачених пунктами 4.1.7.1, 4.1.7.3, 4.1.7.4, 4.1.7.6, які є виключною компетенцією Зборів (Конференції).

4.1.8. У період між Зборами (Конференціями) ПО ПМГУ здійснює свої повноваження через обраний керівний виборний орган – Профком.

4.1.8.1. Дату проведення та порядок денний засідання Профкому визначає Президія, а в разі її відсутності – голова ПО ПМГУ.

4.1.8.2. Засідання Профкому проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на 3 місяці.

Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин обраних членів Профкому (наявність кворуму).

4.1.8.3. Рішення Профкому вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини обраних членів Профкому, крім рішення про припинення діяльності ПО ПМГУ, яке приймається двома третинами обраних членів Профкому.

4.1.9. Повноваження Профкому.

4.1.9.1. Організовує і проводить роботу в період між зборами (конференціями) відповідно до їх рішень, цього Статуту.

4.1.9.2. Приймає рішення про підготовку та проведення Зборів (Конференції), визначає норму представництва і порядок денний.

4.1.9.3. Обирає голову, заступника (заступників) голови ПО ПМГУ у порядку, визначеному пунктом 3.14 цього Статуту, за необхідності – казначея, здійснює прийом і звільнення головного бухгалтера, надає право першого та другого підпису, підтверджує повноваження членів Профкому, делегованих до його складу в період між зборами (конференціями), і делегує своїх представників, замість тих, що вибули, у вищестоящий керівний виборний орган.

4.1.9.4. Затверджує плани роботи виборних органів.

4.1.9.5. Укладає колективний договір підприємства з урахуванням зобов’язань і норм Генеральної, Галузевої і Регіональної угод, контролює та звітує про його виконання перед трудовим колективом і вищестоящими виборними органами.

4.1.9.6. Може обирати Президію (Секретаріат) зі складу Профкому для вирішення оперативних питань, визначати їх склад, повноваження, порядок роботи.

4.1.9.7. Представляє інтереси членів Профспілки за їх дорученням при розгляді індивідуальних трудових спорів, у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню всіма передбаченими законодавством способами.

4.1.9.8. Організовує і проводить акції протесту, страйки та інші заходи із захисту прав та інтересів членів Профспілки, у тому числі в підтримку рішень вищестоящих виборних органів.

4.1.9.9. Дає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця із працівником, який є членом Профспілки, у випадках, передбачених законами.

4.1.9.10. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, у розробці і реалізації на підприємстві комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, усунення причин нещасних випадків і профзахворювань, та здійсненні контролю за їх виконанням.

4.1.9.11. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на підприємстві безпечних і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, громадського харчування, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.

4.1.9.12. Представляє інтереси застрахованих осіб у комісії соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором, до санаторіїв, профілакторіїв, баз і будинків відпочинку, туристичних комплексів та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників.

4.1.9.13. Бере участь у розробці та реалізації заходів, спрямованих на попередження масових звільнень працівників з ініціативи роботодавця, недопущення необґрунтованого скорочення робочих місць.

4.1.9.14. Разом з роботодавцем сприяє створенню працівникам умов для реалізації їх права на заняття фізичною культурою і спортом, організовує проведення спортивно-масових заходів і забезпечує участь спортсменів у змаганнях.

4.1.9.15. Організовує оздоровлення членів Профспілки і членів їх сімей, здійснює видачу путівок, а також проведення культурно-масових заходів.

4.1.9.16. Затверджує структуру, штатний розпис працівників апарату та Положення про оплату праці на підставі Положення, затвердженого Центральною радою Профспілки.

4.1.9.17. Здійснює облік членів Профспілки.

4.1.9.18. Приймає рішення щодо придбання або відчуження (за узгодженням з вищестоящим виборним органом) нерухомого майна, про розпорядження ним, у тому числі й передачу об’єктів в оренду (крім майна, переданого Профспілкою або територіальною організацією в оперативне управління).

4.1.9.19. Приймає рішення щодо нагородження та заохочення профактиву і членів Профспілки.

4.1.9.20. Виносить попередження, виключає та затверджує виключення із Профспілки.

4.1.9.21. Має право створювати благодійні фонди, каси взаємодопомоги, кредитні спілки, фонди соціального захисту, недержавні пенсійні фонди та інші підприємства, установи і організації зі статусом юридичної особи, за згодою вищестоящого органу Профспілки.

4.1.9.22. Організовує і проводить семінари, навчання профспілкового активу, формує резерв профспілкових кадрів.

4.1.9.23. Може приймати рішення щодо переходу на бухгалтерське обслуговування територіальним органом Профспілки.

4.1.9.24. Розглядає колективні та індивідуальні звернення членів Профспілки.

4.1.9.25. Приймає рішення про зміну назви первинної організації.

4.1.9.26. Якщо немає можливості скликання Зборів (Конференції), приймає рішення про ліквідацію (саморозпуск) ПО ПМГУ.

4.1.9.27. Здійснює повноваження, делеговані Зборами (Конференцією).

4.1.9.28. Здійснює також інші повноваження, передбачені цим Статутом та діючим законодавством України.

4.1.9.29. Може передати частину своїх повноважень Президії (Секретаріату) чи виборним органам структурних підрозділів, крім передбачених пунктами 4.1.9.1-4.1.9.3, 4.1.9.5, 4.1.9.16, 4.1.9.18, 4.1.9.21, 4.1.9.25, 4.1.9.26, які є виключною компетенцією Профкому.

 

4.1.10. Обов’язки Профкому.

4.1.10.1. Виконувати вимоги законодавства, цього Статуту, рішення зборів (конференцій) ПО ПМГУ та рішення вищестоящих виборних органів.

4.1.10.2. Не допускати дій, що порушують єдність Профспілки, підривають авторитет та вносять розкол у її ряди, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки.

4.1.10.3. Інформувати вищестоящий виборний орган щорічно до 5 лютого про чисельність своєї організації та загальну суму членських профспілкових внесків, що надійшли на 1 січня кожного року, надавати піврічний і річний фінансовий звіти про витрати коштів профспілкового бюджету до 20 числа місяця, що слідує за звітним періодом.

4.1.10.4. Здійснювати перерахування не менше 20 відсотків від утриманих членських профспілкових внесків на організаційно-статутну діяльність відповідної територіальної і Центральної ради Профспілки.

4.1.10.5. Звітувати про свою роботу перед членами Профспілки ПО ПМГУ на Зборах (Конференції) не рідше одного разу на два з половиною роки.

4.1.11. Профком зі свого складу може обирати Президію.

Президія скликається у разі потреби головою ПО ПМГУ або Секретаріатом (за наявності) та має такі повноваження:

4.1.11.1 організовує виконання планів роботи та рішень Профкому;

4.1.11.2 координує діяльність структурних підрозділів ПО ПМГУ;

4.1.11.3 приймає рішення про підготовку та проведення засідання Профкому;

4.1.11.4 приймає рішення про заохочення профспілкових активістів;

4.1.11.5 розглядає інші питання діяльності ПО ПМГУ, делеговані їй Профкомом.

4.1.12. Профком зі свого складу може обирати Секретаріат для вирішення оперативних питань діяльності ПО ПМГУ та її апарату. Секретаріат діє в межах наданих йому Профкомом повноважень.

4.1.13. Голова ПО ПМГУ обирається на строк повноважень Профкому в порядку, визначеному п. 3.14 цього Статуту, одночасно є головою Профкому та має повноваження.

4.1.13.1. Без доручення діє від імені ПО ПМГУ, представляє її інтереси та інтереси членів Профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у судах, у відносинах з роботодавцями та іншими юридичними і фізичними особами.

4.1.13.2. Організовує роботу ПО ПМГУ, Профкому, за наявності - Президії, Секретаріату, підготовку та проведення Зборів (Конференції).

4.1.13.3. Несе відповідальність перед Профспілкою, вищестоящими організаціями і їх органами, Зборами (Конференцією) ПО ПМГУ, Профкомом за організацію виконання прийнятих рішень, положень цього Статуту, за своєчасність та повноту збору членських профспілкових внесків і дотримання порядку їх обов’язкових відрахувань, та підзвітний їм.

4.1.13.4. Розпоряджається майном і коштами ПО ПМГУ, укладає та підписує договори, видає довіреності, відкриває рахунки в банках у межах наданих йому повноважень.

4.1.13.5. Здійснює керівництво діяльністю апарату ПО ПМГУ, укладає і розриває трудові договори з найманими працівниками, затверджує їх посадові інструкції, видає розпорядження по апарату, організовує та контролює їх виконання.

4.1.13.6. Організовує ведення діловодства, забезпечує зберігання документів і передавання їх до державного чи іншого архіву при ліквідації (саморозпуску) організації.

4.1.13.7. Проводить особистий прийом членів Профспілки, організовує розгляд їх письмових звернень.

4.1.13.8. Від імені ПО ПМГУ укладає колективний договір з трудовим колективом апарату організації.

4.1.13.9. Має право першого підпису фінансових документів ПО ПМГУ.

4.1.13.10. Підписує листи, звернення та інші документи від імені ПО ПМГУ.

4.1.13.11. Виконує інші дії в межах прав, наданих законодавством, рішеннями Зборів (Конференції), виборних органів, колективними договорами, угодами, цим Статутом.

4.1.14. Заступник (перший заступник) голови ПО ПМГУ обирається відповідно до порядку, визначеного п. 3.14 цього Статуту, керує окремими напрямками діяльності та має всі повноваження голови, включаючи право першого підпису фінансових документів, у разі його відсутності.

4.1.15. Дострокові вибори Профкому, голови (заступників голови) можуть бути проведені на позачергових Зборах (Конференції) у випадку грубого порушення ними цього Статуту, невиконання рішень виборних органів, здійснення дій, спрямованих на дискредитацію і розкол єдності Профспілки.

4.1.16. Контрольно-ревізійна комісія ПО ПМГУ.

4.1.16.1. КРК ПО ПМГУ та її голова обираються на Зборах (Конференції) на строк повноважень Профкому в порядку, визначеному розділом ІІІ цього Статуту, та підзвітні і підконтрольні Зборам (Конференції).

4.1.16.2. Повноваження КРК ПО ПМГУ:

4.1.16.2.1 контроль за виконанням положень цього Статуту, рішень виборних органів, профспілкового бюджету;

4.1.16.2.2 контроль за повнотою відрахувань від членських профспілкових внесків до вищестоящих організацій Профспілки, використанням профспілкової власності, майна, збереженням грошових і матеріальних цінностей;

4.1.16.2.3 контроль за достовірністю бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності;

4.1.16.2.4 контроль за законністю витрат на утримання апаратів організацій та інших адміністративно-господарських витрат;

4.1.16.2.5 контроль за веденням діловодства, розглядом письмових звернень членів Профспілки;

4.1.16.2.6 проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності виборних органів, а також створених ПО ПМГУ юридичних осіб.

4.1.16.3. Засідання КРК скликається головою КРК та проводиться за потреби, але не рідше двох разів на рік.

Засідання КРК вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин членів комісії.

Рішення КРК вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від обраних членів комісії. За рівної кількості голосів членів комісії вирішальним є голос голови.

4.1.16.4. КРК ПО ПМГУ працює під методичним керівництвом КРК територіальної організації ПМГУ та Профспілки.

4.1.16.5. Порядок, зміст роботи та інші повноваження КРК ПО ПМГУ визначаються Положенням про контрольно-ревізійні комісії Профспілки металургів і гірників України, яке затверджується З’їздом Профспілки.

4.1.17. Припинення ПО ПМГУ.

4.1.17.1. Припинення ПО ПМГУ здійснюється шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення.

Припинення ПО ПМГУ з інших підстав може здійснюватися лише за рішенням суду, відповідно до законодавства.

4.1.17.2. Рішення про припинення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини учасників або делегатів Зборів (Конференції), обраних членів Профкому. Одночасно з прийняттям рішення про припинення призначається ліквідаційна комісія. Повноваження ліквідаційної комісії можуть бути покладені на Профком.

4.1.17.3. У випадку, якщо з профспілкового обліку в ПО ПМГУ зняті всі члени Профспілки, відсутні виборні органи, рішення про ліквідацію такої організації приймає вищестоящий виборний орган, який призначає ліквідаційну комісію.

4.1.17.4. У разі припинення ПО ПМГУ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) як юридичної особи її активи, що залишилися після проведення всіх розрахунків на статутні цілі, оплату праці виборних та найманих працівників, сплату обов’язкових внесків до бюджету та державних фондів, відповідно до діючого законодавства, передаються одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

4.1.17.5. Ліквідація вважається завершеною з моменту внесення відомостей про виключення ПО ПМГУ з Єдиного державного реєстру, визначеного діючим законодавством.

 

4.2. Об’єднана організація Профспілки металургів і гірників України (далі ОО ПМГУ) – добровільне об’єднання первинних організацій Профспілки, яке створено для координації дій первинних організацій, які діють на підприємствах, в установах, організаціях або у їх відокремлених структурних підрозділах, що мають територіально розгалужену структуру.

Об’єднана організація Профспілки металургів і гірників України є її організаційною ланкою.

4.2.1. Рішення про створення ОО ПМГУ приймається на Зборах (Конференції) первинних організацій, що вирішили увійти до складу ОО ПМГУ, а також на установчій Конференції делегатів первинних організацій Профспілки, де приймається також рішення про її місцезнаходження.

4.2.2. Одночасно з прийняттям рішення про створення ОО ПМГУ Конференція приймає рішення про входження до відповідної територіальної організації, а в разі її відсутності на території – напряму в Профспілку.

Рішення про створення ОО ПМГУ направляється територіальній раді, на території якої вона знаходиться, а у разі її відсутності – Центральній раді для включення до Реєстру організаційних ланок Профспілки і видачі Свідоцтва, що підтверджує належність до ПМГУ.

Положення про Реєстр організаційних ланок Профспілки затверджується Центральною радою Профспілки.

4.2.3. ОО ПМГУ діє на підставі Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законів України та нормативно-правових актів, міжнародних конвенцій, декларацій, Статуту Профспілки, рішень власних і вищестоящих виборних органів.

4.2.4. ОО ПМГУ має статус юридичної особи, самостійний баланс, печатку, штамп та рахунки в установах банків.

Після отримання статусу юридичної особи на підставі цього Статуту, відповідно до законодавства, ОО ПМГУ направляє повідомлення відповідному органу юстиції про належність до Профспілки та включення до відповідних реєстрів.

Право юридичної особи ОО ПМГУ здійснює через виборний орган – Об’єднаний Профспілковий комітет (Об’єднаний Профком), який має статус вищестоящого виборного органу для первинних організацій Профспілки, що входять до складу ОО ПМГУ.

4.2.5. Повноваження ОО ПМГУ:

4.2.5.1 здійснює представництво і захист прав та інтересів членів Профспілки у відповідних органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, судах, у відносинах з роботодавцями (власниками), іншими юридичними і фізичними особами;

4.2.5.2 надає практичну, інформаційну, методичну та іншу допомогу первинним організаціям Профспілки, що входять в ОО ПМГУ, координує їх діяльність;

4.2.5.3 здійснює інші повноваження, визначені законодавством, цим Статутом та делеговані первинними організаціями, які об’єднує ОО ПМГУ, для реалізації мети і основних завдань Профспілки.

4.2.6. Конференція ОО ПМГУ.

4.2.6.1. Вищим органом ОО ПМГУ є Конференція. Періодичність її проведення – не рідше одного разу на два з половиною роки. Про дату, місце проведення Конференції та порядок денний делегати, члени Профспілки сповіщаються не менше ніж за 10 календарних днів до дня її проведення.

4.2.6.2. Конференція скликається Об’єднаним Профкомом.

4.2.6.3. Позачергова Конференція повинна бути скликана Об’єднаним Профкомом у місячний строк на вимогу: вищестоящого виборного органу або однієї третини первинних організацій Профспілки, що входять до ОО ПМГУ і об’єднують не менше однієї третини членів Профспілки, які знаходяться на обліку в цих організаціях.

4.2.6.4. Норма представництва та порядок обрання делегатів на Конференцію визначається Об’єднаним Профкомом.

Делегатами Конференції за посадами є голова, заступник голови ОО ПМГУ та голова КРК ОО ПМГУ.

4.2.6.5. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше двох третин делегатів (наявність кворуму).

4.2.6.6. Рішення Конференції приймається більшістю голосів делегатів Конференції, крім рішення про припинення діяльності ОО ПМГУ, яке приймається, якщо за нього проголосувало дві третини делегатів Конференції.

Форма голосування – відкрита чи таємна – визначається Конференцією.

У випадку висування двох і більше кандидатур вибори голови, його заступників проводяться таємним голосуванням, шляхом використання бюлетенів.

4.2.7. Повноваження Конференції.

4.2.7.1. Визначає основні напрямки роботи ОО ПМГУ відповідно до Програми діяльності Профспілки та рішень З’їзду, конференцій.

4.2.7.2. Заслуховує і затверджує звіт Об’єднаного Профкому та дає оцінку його роботи.

Заслуховує та затверджує звіт КРК ОО ПМГУ.

4.2.7.3. Обирає Об’єднаний Профком.

4.2.7.4. Обирає голову (заступників голови) ОО ПМГУ.

4.2.7.5. Обирає Контрольно-ревізійну комісію і її голову.

4.2.7.6. Затверджує кошторис ОО ПМГУ в межах її власних коштів.

4.2.7.7. Приймає рішення про припинення ОО ПМГУ, про що інформує вищестоящий виборний орган.

4.2.7.8. Може розглядати будь-які питання діяльності ОО ПМГУ відповідно до діючого законодавства, цього Статуту та повноважень, делегованих первинними організаціями, які об’єднує ОО ПМГУ.

4.2.7.9. Може делегувати частину своїх повноважень Об’єднаному Профкому, крім визначених пунктами 4.2.7.1-4.2.7.3, 4.2.7.5, 4.2.7.7, які є виключною компетенцією Конференції.

4.2.8. У період між Конференціями ОО ПМГУ здійснює свої повноваження через обраний нею виборний орган – Об’єднаний Профспілковий комітет (Об’єднаний Профком).

4.2.8.1. Дату проведення та порядок денний засідання Об’єднаного Профкому визначає Президія, а в разі її відсутності – голова ОО ПМГУ.

4.2.8.2. Засідання Об’єднаного Профкому проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на 3 місяці.

Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин обраних членів Об’єднаного Профкому (наявність кворуму).

4.2.8.3. Рішення Об’єднаного Профкому вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини обраних членів Об’єднаного Профкому.

4.2.9. Повноваження Об’єднаного Профкому.

4.2.9.1. Організовує і проводить роботу в період між конференціями відповідно до їх рішень, цього Статуту.

4.2.9.2. Приймає рішення про підготовку та проведення Конференції, визначає норму представництва і порядок денний.

4.2.9.3. Обирає голову, заступника (заступників) голови ОО ПМГУ, у порядку, визначеному пунктом 3.14 цього Статуту, за необхідності – казначея, здійснює прийом та звільнення головного бухгалтера, надає право першого та другого підпису, підтверджує повноваження членів Об’єднаного Профкому, делегованих первинними організаціями до його складу в період між конференціями, і делегує своїх представників, замість тих, що вибули, у вищестоящий керівний виборний орган.

4.2.9.4. Може обирати Президію (Секретаріат) зі складу Об’єднаного Профкому для вирішення оперативних питань, визначати їх склад, повноваження, порядок роботи.

4.2.9.5. Затверджує плани роботи виборних органів.

4.2.9.6. Затверджує структуру, штатний розпис працівників апарату та Положення про оплату праці на підставі Положення, затвердженого Центральною радою Профспілки.

4.2.9.7. Приймає рішення щодо придбання або відчуження (за узгодженням з вищестоящим виборним органом) нерухомого майна, про розпорядження ним, у тому числі й передачу об’єктів в оренду (крім майна, переданого Профспілкою або територіальною організацією в оперативне управління).

4.2.9.8. Контролює своєчасність та повноту надходжень членських профспілкових внесків у ОО ПМГУ, надає фінансову звітність про виконання профспілкового бюджету ОО ПМГУ.

4.2.9.9. Приймає рішення щодо нагородження та заохочення профактиву і членів Профспілки.

4.2.9.10. Має право створювати благодійні фонди, каси взаємодопомоги, кредитні спілки, фонди соціального захисту, недержавні пенсійні фонди та інші підприємства, установи і організації зі статусом юридичної особи, за згодою вищестоящого органу Профспілки.

4.2.9.11. Організовує і проводить семінари, навчання профспілкового активу, формує резерв профспілкових кадрів.

4.2.9.12. Може приймати рішення щодо переходу на бухгалтерське обслуговування територіальним органом Профспілки.

4.2.9.13. Розглядає колективні та індивідуальні звернення членів Профспілки, сприяє їх вирішенню всіма передбаченими законодавством способами.

4.2.9.14. Приймає рішення про зміну назви ОО ПМГУ.

4.2.9.15. Якщо немає можливості скликання Конференції, приймає рішення про ліквідацію ОО ПМГУ.

4.2.9.16. Здійснює повноваження, делеговані Конференцією.

4.2.9.17. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, цим Статутом та делеговані первинними організаціями, які об’єднує ОО ПМГУ.

4.2.9.18. Може передати частину своїх повноважень Президії, Секретаріату (за наявності).

4.2.10. Об’єднаний Профком зі свого складу може обирати Президію.

Президія скликається у разі потреби головою ОО ПМГУ або Секретаріатом (за наявності) та має такі повноваження:

4.2.10.1 організовує виконання планів роботи та рішень Об’єднаного Профкому;

4.2.10.2 координує діяльність первинних організацій, що входять до ОО ПМГУ;

4.2.10.3 приймає рішення про підготовку та проведення засідання Об’єднаного Профкому;

4.2.10.4 приймає рішення про заохочення профспілкових активістів;

4.2.10.5 розглядає інші питання діяльності ОО ПМГУ відповідно до повноважень, делегованих їй Об’єднаним Профкомом.

4.2.11. Об’єднаний Профком зі свого складу може обирати Секретаріат для вирішення оперативних питань діяльності ОО ПМГУ та її апарату, в межах наданих йому Об’єднаним Профкомом повноважень.

4.2.12. Голова ОО ПМГУ обирається відповідно до порядку, визначеного п. 3.14 цього Статуту, та має повноваження.

4.2.12.1. Без доручення діє від імені ОО ПМГУ, представляє її інтереси та інтереси членів Профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у судах, у відносинах з роботодавцями та іншими юридичними і фізичними особами.

4.2.12.2. Організовує роботу ОО ПМГУ, Об’єднаного Профкому, за наявності - Президії (Секретаріату), підготовку та проведення Конференції.

4.2.12.3. Несе відповідальність перед Профспілкою, вищестоящими організаціями і їх органами, Конференцією ОО ПМГУ, Об’єднаним Профкомом за організацію виконання прийнятих рішень, положень цього Статуту, за своєчасність та повноту збору членських профспілкових внесків і дотримання порядку їх обов’язкових відрахувань, та підзвітний їм.

4.2.12.4. Розпоряджається майном і коштами ОО ПМГУ, укладає та підписує договори, видає довіреності, відкриває рахунки в банках у межах наданих йому повноважень.

4.2.12.5. Здійснює керівництво діяльністю апарату ОО ПМГУ, укладає і розриває трудові договори з найманими працівниками, затверджує їх посадові інструкції, видає розпорядження по апарату, організовує та контролює їх виконання.

4.2.12.6. Організовує ведення діловодства, забезпечує зберігання документів і передавання їх до державного чи іншого архіву при ліквідації (саморозпуску) організації.

4.2.12.7. Проводить особистий прийом членів Профспілки, організовує розгляд їх письмових звернень.

4.2.12.8. Від імені ОО ПМГУ укладає колективний договір з трудовим колективом апарату організації.

4.2.12.9. Має право першого підпису фінансових документів ОО ПМГУ.

4.2.12.10. Підписує листи, звернення та інші документи від імені ОО ПМГУ.

4.2.12.11. Виконує інші дії в межах прав, наданих законодавством, рішеннями Конференції, виборних органів.

4.2.13. Заступник (перший заступник) голови ОО ПМГУ обирається відповідно до порядку, визначеного п. 3.14 цього Статуту, керує окремими напрямками діяльності та має всі повноваження голови, включаючи право першого підпису фінансових документів, у разі його відсутності.

4.2.14. Дострокові вибори Об’єднаного Профкому, голови (заступників голови) можуть бути проведені на позачерговій Конференції у випадку грубого порушення ними цього Статуту, невиконання рішень виборних органів, здійснення дій, спрямованих на дискредитацію і розкол єдності Профспілки.

 

 

4.2.15. Контрольно-ревізійна комісія ОО ПМГУ.

4.2.15.1. КРК ОО ПМГУ та її голова обираються на Конференції на строк повноважень Об’єднаного Профкому в порядку, визначеному розділом ІІІ цього Статуту, та підзвітні і підконтрольні Конференції.

4.2.15.2. Повноваження КРК ОО ПМГУ:

4.2.15.2.1 контроль за виконанням положень цього Статуту, рішень виборних органів, бюджету;

4.2.15.2.2 контроль за повнотою відрахувань від членських профспілкових внесків до вищестоящих організацій Профспілки, використанням профспілкової власності, майна, збереженням грошових і матеріальних цінностей;

4.2.15.2.3 контроль за достовірністю бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності;

4.2.15.2.4 контроль за законністю витрат на утримання апаратів організацій та інших адміністративно-господарських витрат;

4.2.15.2.5 контроль за веденням діловодства, розглядом письмових звернень членів Профспілки;

4.2.15.2.6 проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності виборних органів, а також створених нею юридичних осіб.

4.2.15.3. Засідання КРК скликається головою КРК та проводиться за потреби, але не рідше двох разів на рік.

Засідання КРК вважається правомочними, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин членів комісії.

4.2.15.4. Рішення КРК вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від обраних членів комісії. За рівної кількості голосів членів комісії вирішальним є голос голови.

4.2.15.5. КРК ОО ПМГУ працює під методичним керівництвом КРК територіальної організації ПМГУ та Профспілки.

4.2.16. Припинення ОО ПМГУ.

4.2.16.1. Припинення ОО ПМГУ здійснюється шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення.

Припинення ОО ПМГУ з інших підстав може здійснюватися лише за рішенням суду, відповідно до законодавства.

4.2.16.2. Рішення про припинення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини делегатів Конференції, обраних членів Об’єднаного Профкому. Одночасно з прийняттям рішення про припинення призначається ліквідаційна комісія. Повноваження ліквідаційної комісії можуть бути покладені на виборний орган.

4.2.16.3. У випадку, якщо немає можливості скликати Конференцію у зв’язку з ліквідацією первинних організацій, що створювали ОО ПМГУ, відсутні виборні органи, рішення про ліквідацію такої організації приймає вищестоящий виборний орган, який призначає ліквідаційну комісію.

4.2.16.4. У разі припинення ОО ПМГУ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) як юридичної особи її активи, що залишилися після проведення всіх розрахунків на статутні цілі, оплату праці виборних та найманих працівників, сплату обов’язкових внесків до бюджету та державних фондів, відповідно до діючого законодавства, передаються одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 4.2.16.5. Ліквідація вважається завершеною з моменту внесення відомостей про виключення ОО ПМГУ з Єдиного державного реєстру, визначеного діючим законодавством.

                    

V. Територіальні організації Профспілки

 

5.1. Територіальні організації Профспілки – Обласні, Республіканська, Міська (ТО ПМГУ) – добровільні об’єднання первинних організацій Профспілки, що діють на певній території.

Територіальна організація є організаційною ланкою Профспілки металургів і гірників України.

5.2. ТО ПМГУ створюється первинними організаціями за погодженням з Центральною радою Профспілки на Установчій Конференції, за участю делегатів від усіх первинних організацій Профспілки, що здійснюють свою діяльність на певній території, де також приймається рішення про її місцезнаходження.

Рішення про створення ТО ПМГУ направляється Центральній раді для включення до Реєстру організаційних ланок Профспілки і видачі Свідоцтва про належність до ПМГУ.

5.3. ТО ПМГУ діє на підставі Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законів та нормативно-правових актів України, міжнародних конвенцій, декларацій, ратифікованих Україною, цього Статуту, рішень своїх і вищестоящих виборних органів.

5.4. ТО ПМГУ має статус юридичної особи, самостійний баланс, печатку, штамп та рахунки в установах банків.

Після отримання статусу юридичної особи на підставі цього Статуту, відповідно до законодавства, ТО ПМГУ направляє повідомлення відповідному органу юстиції про належність до Профспілки та включення до відповідних реєстрів.

Право юридичної особи ТО ПМГУ здійснює через виборний орган – територіальну раду.

5.5. Повноваження ТО ПМГУ:

5.5.1 здійснює представництво і захист прав та інтересів членів Профспілки у відповідних органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, судах, у відносинах з роботодавцями (власниками), іншими юридичними і фізичними особами;

5.5.2 надає практичну, інформаційну, методичну та іншу допомогу первинним організаціям Профспілки, координує їх діяльність;

5.5.3 здійснює інші повноваження, визначені законодавством, цим Статутом, для реалізації мети і основних завдань Профспілки.

5.6. Конференція ТО ПМГУ.

5.6.1. Вищим органом ТО ПМГУ є Конференція, яка проводиться не рідше одного разу на два з половиною роки.

5.6.1.1. Про дату, місце проведення та порядок денний Конференції її делегати та члени Профспілки сповіщаються не менше ніж за 20 календарних днів до дня її проведення.

5.6.1.2. Конференція ТО ПМГУ скликається територіальною радою.

5.6.1.3. Позачергова Конференція ТО ПМГУ повинна бути скликана територіальною радою протягом місяця за рішенням: Центральної ради Профспілки або не менше однієї третини первинних організацій Профспілки, що діють на певній території та об’єднують не менше однієї третини членів Профспілки, які знаходяться на обліку в цих організаціях.

5.6.1.4. Норма представництва та порядок обрання делегатів на Конференцію ТО ПМГУ визначаються територіальною радою.

Делегатами Конференції за посадами є голова, заступник (заступники) голови ТО ПМГУ та голова КРК ТО ПМГУ.

5.6.1.5. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше двох третин обраних делегатів (наявність кворуму).

5.6.1.6. Рішення Конференції приймається більшістю голосів делегатів Конференції, крім рішення про припинення ТО ПМГУ, яке приймається двома третинами делегатів Конференції.

Форма голосування – відкрита чи таємна – визначається Конференцією.

У випадку висування двох і більше кандидатур вибори голів, їх заступників проводяться таємним голосуванням, шляхом використання бюлетенів.

5.6.2. Повноваження Конференції ТО ПМГУ.

5.6.2.1. Розробляє тактику дій і визначає основні напрямки діяльності ТО ПМГУ у відповідності з Програмою діяльності Профспілки та рішеннями З’їзду.

5.6.2.2. Заслуховує та затверджує звіт територіальної ради та дає оцінку її роботи. Заслуховує та затверджує звіт КРК ТО ПМГУ.

5.6.2.3. Обирає голову (заступників голови) ТО ПМГУ.

5.6.2.4. Обирає територіальну раду, Контрольно-ревізійну комісію і її голову.

5.6.2.5. Обирає делегатів на конференції в профспілкові об’єднання.

5.6.2.6. Вносить пропозиції щодо обрання членів Центральної ради Профспілки і КРК Профспілки, делегує членів Центральної ради в період між з’їздами, замість тих, що вибули.

5.6.2.7. Приймає рішення про зміну назви або припинення ТО ПМГУ шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску).

5.6.2.8. Може розглядати будь-які питання діяльності ТО ПМГУ відповідно до діючого законодавства, цього Статуту.

5.6.2.9. Може передати частину своїх повноважень територіальній раді, крім передбачених пунктами 5.6.2.1, 5.6.2.2, 5.6.2.4, які відносяться до виключної компетенції Конференції.

5.7. Територіальна рада.

5.7.1. У період між конференціями ТО ПМГУ здійснює свої повноваження через обраний нею керівний виборний орган – територіальну раду.

5.7.1.1. Дату проведення та порядок денний пленуму територіальної ради визначає Президія.

5.7.1.2. Пленуми територіальної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на 6 місяців.

Пленум вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин обраних членів територіальної ради (наявність кворуму).

5.7.1.3. Рішення територіальної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини обраних членів територіальної ради, крім рішення про припинення ТО ПМГУ, яке приймається двома третинами обраних членів територіальної ради.

5.7.2. Повноваження територіальної ради.

5.7.2.1. Координує і направляє діяльність первинних організацій Профспілки, заслуховує звіти та інформацію Профкомів організацій Профспілки, що діють на відповідній території.

5.7.2.2. Приймає рішення про підготовку та проведення Конференції, встановлює первинним організаціям Профспілки норму представництва по обранню делегатів на Конференцію ТО ПМГУ.

5.7.2.3. Обирає голову, заступника (заступників) голови ТО ПМГУ у порядку, визначеному пунктом 3.14 цього Статуту, Президію і, за необхідності, Секретаріат.

5.7.2.4. Підтверджує повноваження членів територіальної ради, делегованих первинними організаціями Профспілки в період між конференціями, замість тих, що вибули.

5.7.2.5. Затверджує кошторис, регламент і плани роботи ТО ПМГУ, здійснює прийом і звільнення головного бухгалтера, надає право першого і другого підпису.

5.7.2.6. Звітує про свою роботу перед членами Профспілки на Конференції не рідше одного разу на два з половиною роки.

5.7.2.7. Здійснює за необхідності прийняття в члени Профспілки, розглядає скарги членів Профспілки про виключення їх із Профспілки.

5.7.2.8. Приймає рішення про входження на добровільних, договірних засадах до складу територіальних (обласних) міжгалузевих об’єднань профспілок та відрахування частини членських профспілкових внесків на їх статутну діяльність.

5.7.2.9. Готує пропозиції до Генеральної, Галузевої і Регіональної угод та домагається включення норм цих угод до колективних договорів.

5.7.2.10. Вживає заходів для попередження колективних трудових спорів (конфліктів), бере участь у їх вирішенні. У разі необхідності формує і висуває вимоги до роботодавця (власника).

5.7.2.11. Організовує і проводить акції для захисту прав та інтересів членів Профспілки.

5.7.2.12. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю, оплату і охорону праці, виконанням колективних договорів і угод, здійснює представництво і захист прав та інтересів членів Профспілки.

5.7.2.13. Організовує проведення масових, спортивних заходів, оглядів художньої самодіяльності, сприяє первинним організаціям Профспілки у розвитку фізичної культури.

5.7.2.14. Контролює своєчасність та повноту надходжень членських профспілкових внесків у ТО ПМГУ, надає фінансову звітність про виконання профспілкового бюджету ТО ПМГУ: зведену звітність за перше півріччя – до 1 серпня поточного року, та річну звітність – до 1 лютого року, наступного за звітним.

5.7.2.15. Організовує і проводить навчання профспілкових кадрів та активу.

5.7.2.16. Організовує і сприяє проведенню звітів і виборів у первинних організаціях Профспілки.

5.7.2.17. Організовує виконання рішень З’їзду (Конференції) Профспілки, Центральної ради, Конференції ТО ПМГУ, забезпечує взаємодію первинних організацій з Центральною радою Профспілки, заслуховує звіти та інформацію членів Центральної ради від регіонів, своїх представників в органах влади і управління, інформує Центральну раду Профспілки про стан справ у ТО ПМГУ

5.7.2.18. Приймає рішення про відчуження нерухомого майна ТО ПМГУ, про розпорядження ним, у тому числі і передачу об’єктів в оренду (крім майна, переданого Профспілкою в управління).

5.7.2.19. Захищає права та інтереси профспілкового активу, працівників апаратів організацій Профспілки від дискримінаційних дій роботодавців відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.7.2.20. Здійснює обов’язкові відрахування частини членських профспілкових внесків Центральній раді Профспілки.

5.7.2.21. Приймає рішення про створення благодійних фондів, кас взаємодопомоги, кредитних спілок, фондів соціального захисту, недержавного пенсійного фонду, а також інших підприємств, установ або організацій зі статусом юридичної особи, за згодою вищестоящого органу Профспілки.

5.7.2.22. Веде облік коштів первинних організацій Профспілки, які перейшли на розрахунково-касове обслуговування в ТО ПМГУ.

5.7.2.23. Приймає рішення про ліквідацію (саморозпуск) ТО ПМГУ, якщо на території відсутні первинні організації Профспілки.

5.7.2.24. Приймає рішення про ліквідацію ПО ПМГУ, за погодженням з Центральною радою Профспілки, якщо в цій організації відсутні члени Профспілки та неможливе скликання Зборів (Конференції).

5.7.2.25. Здійснює також інші повноваження, передбачені цим Статутом та діючим законодавством України.

5.7.2.26. Може делегувати частину своїх повноважень Президії, Секретаріату, крім визначених пунктами 5.7.2.3, 5.7.2.4, 5.7.2.5, 5.7.2.8, 5.7.2.18, 5.7.2.20, 5.7.2.22, які є виключною компетенцією територіальної ради.

5.8. Рішення, прийняті територіальною радою в межах її повноважень, обов’язкові для виконання первинними організаціями Профспілки, що входять у ТО ПМГУ.

5.9. Президія територіальної ради (Президія).

5.9.1. Президія – виконавчий виборний орган, який обирається із членів територіальної ради.

5.9.1.1. Президія здійснює свою діяльність у період між пленумами територіальної ради.

5.9.1.2. Дату проведення та порядок денний засідання Президії визначає Секретаріат, а за його відсутності – голова ТО ПМГУ.

5.9.1.3. Засідання Президії проводиться в разі потреби, але не рідше одного разу на 3 місяці. Засідання Президії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин обраних членів Президії (наявність кворуму).

5.9.1.4. Рішення Президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини обраних членів Президії.

5.9.2. Повноваження Президії.

5.9.2.1. Організовує виконання планів роботи ТО ПМГУ.

5.9.2.2. Затверджує структуру апарату, штатний розпис працівників апарату ТО ПМГУ та Положення про оплату праці на підставі Положення, затвердженого Центральною радою Профспілки.

5.9.2.3. Приймає рішення щодо придбання нерухомого майна.

5.9.2.4. Приймає рішення про підготовку та проведення пленуму територіальної ради та його порядку денного.

5.9.2.5. Здійснює розподіл обов’язків між головою і його заступником (заступниками) та затверджує їх посадові інструкції.

5.9.2.6. Приймає рішення про заохочення профспілкових активістів.

5.9.2.7. Розглядає інші питання діяльності ТО ПМГУ відповідно до повноважень, делегованих їй територіальною радою.

5.10. Рішення Президії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання первинними організаціями Профспілки і їх виборними органами.

5.11. Секретаріат може обиратися зі складу територіальної ради для вирішення оперативних питань та має повноваження.

5.11.1. Визначає дату проведення та порядок денний Президії, організовує виконання її рішень та планів роботи територіальної ради.

5.11.2. Вносить пропозиції щодо нагородження членів Профспілки.

5.11.3. Має інші повноваження, надані йому територіальною радою.

5.12. Голова ТО ПМГУ обирається на строк повноважень територіальної ради в порядку, визначеному п. 3.14 цього Статуту, одночасно є головою територіальної ради та має повноваження.

5.12.1. Без доручення діє від імені ТО ПМГУ, представляє її інтереси та інтереси членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у судах, у відносинах з роботодавцями та іншими юридичними і фізичними особами.

5.12.2. Організовує роботу ТО ПМГУ, її виборних органів, підготовку та проведення конференцій.

5.12.3. Несе відповідальність перед Профспілкою за організацію виконання рішень виборних органів ТО ПМГУ, Центральної ради Профспілки, положень цього Статуту, за повноту надходжень членських профспілкових внесків у ТО ПМГУ і дотримання порядку їх обов’язкових відрахувань.

5.12.4. Розпоряджається майном і коштами ТО ПМГУ, укладає і підписує договори, видає довіреності, відкриває рахунки в банках у межах наданих повноважень.

5.12.5. Здійснює керівництво діяльністю апарату ТО ПМГУ, укладає і розриває трудові договори з працівниками апарату, затверджує їх посадові інструкції, видає розпорядження по апарату, організовує та контролює їх виконання.

5.12.6. Організовує ведення діловодства, забезпечує зберігання документів, у тому числі з особового складу, та передавання їх до державного чи іншого архіву при ліквідації організації.

5.12.7. Веде прийом членів Профспілки, організовує розгляд їх письмових звернень.

5.12.8. Від імені ТО ПМГУ підписує листи, звернення, заяви та інші документи.

5.12.9. Від імені ТО ПМГУ укладає колективний договір з трудовим колективом апарату ТО ПМГУ.

5.12.10. Виконує інші дії в межах прав, наданих законодавством, рішеннями Конференції, виборних органів, цим Статутом.

5.13. Заступник (перший заступник) голови ТО ПМГУ обирається відповідно до порядку, визначеного п. 3.14 цього Статуту, та має повноваження.

5.13.1. Виконує повноваження голови ТО ПМГУ у разі його відсутності, включаючи право першого підпису фінансових документів.

5.13.2. Здійснює координацію роботи апарату ТО ПМГУ.

5.13.3. Керує окремими напрямками діяльності ТО ПМГУ.

5.13.4. Підписує листи, звернення, заяви та інші документи в межах своєї компетенції.

5.14. Голова і його заступник (заступники) підзвітні Конференції, територіальній раді, вищестоящим органам ПМГУ.

5.15. Дострокові вибори територіальної ради, голови організації, його заступника (заступників) можуть бути проведені на позачерговій Конференції у випадку грубого порушення ними цього Статуту, невиконання рішень виборних органів, здійснення дій, спрямованих на дискредитацію і розкол єдності Профспілки.

5.16. Контрольно-ревізійна комісія ТО ПМГУ.

5.16.1. КРК ТО ПМГУ та її голова обираються на Конференції на строк повноважень територіальної ради в порядку, визначеному розділом ІІІ цього Статуту, та підзвітні і підконтрольні Конференції.

5.16.2. Повноваження КРК ТО ПМГУ :

5.16.2.1 контроль за виконанням положень цього Статуту, рішень виборних органів, бюджету;

5.16.2.2 контроль за повнотою відрахувань від членських профспілкових внесків до вищестоящих організацій Профспілки, використанням профспілкової власності, майна, збереженням грошових і матеріальних цінностей;

5.16.2.3 контроль за достовірністю бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності;

5.16.2.4 контроль за законністю витрат на утримання апаратів організацій та інших адміністративно-господарських витрат;

5.16.2.5 контроль за веденням діловодства, розглядом письмових звернень членів Профспілки;

5.16.2.6 проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності виборних органів, а також створених нею юридичних осіб.

5.16.3. Засідання КРК ТО ПМГУ скликається головою КРК та проводиться за потреби, але не рідше двох разів на рік.

Засідання КРК ТО ПМГУ вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин членів комісії.

Рішення КРК ТО ПМГУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від обраних членів комісії. За рівної кількості голосів членів комісії вирішальним є голос голови.

5.16.4. КРК ТО ПМГУ працює під методичним керівництвом КРК Профспілки.

5.16.5. Порядок, зміст роботи та інші повноваження КРК ТО ПМГУ визначаються Положенням про контрольно-ревізійні комісії Профспілки металургів і гірників України, яке затверджується З’їздом Профспілки.

5.17. Припинення ТО ПМГУ.

5.17.1. Припинення ТО ПМГУ здійснюється шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення.

Припинення ТО ПМГУ з інших підстав може здійснюватися лише за рішенням суду, відповідно до законодавства.

5.17.2. Рішення про припинення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини делегатів Конференції чи обраних членів територіальної ради. Одночасно з прийняттям рішення про припинення призначається ліквідаційна комісія.

5.17.3. У випадку, якщо на відповідній території відсутні первинні організації і виборні органи, рішення про ліквідацію ТО ПМГУ приймає Центральна рада Профспілки, яка призначає ліквідаційну комісію.

5.17.4. У разі припинення ТО ПМГУ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) як юридичної особи її активи, що залишилися після проведення всіх розрахунків на статутні цілі, оплату праці виборних та найманих працівників, сплату обов’язкових внесків до бюджету та державних фондів, відповідно до діючого законодавства, передаються одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

5.17.5. Ліквідація вважається завершеною з моменту внесення відомостей про виключення ТО ПМГУ з Єдиного державного реєстру, визначеного діючим законодавством.

 

VI. Виборні органи Профспілки

 

6.1. Вищі органи Профспілки металургів і гірників України - З’їзд, Конференція.

6.1.1. З’їзд скликається один раз на п’ять років за рішенням Центральної ради Профспілки. У період між з’їздами за рішенням Центральної ради Профспілки скликається Конференція. Конференція проводиться через два з половиною роки після проведення З’їзду Профспілки.

6.1.2. Керівним виборним органом Профспілки є Центральна рада Профспілки, яка діє в період між з’їздами, конференціями.

6.1.3. Про дату скликання, місце проведення, порядок денний З’їзду, Конференції оголошується не менше ніж за 30 календарних днів.

6.1.4. Норма представництва делегатів на З’їзд, Конференцію визначається Центральною радою Профспілки.

Делегатами З’їзду, Конференції за посадами є голова Профспілки та його заступники, голова КРК, голова Молодіжної ради ПМГУ.

6.1.5. З’їзд, Конференція вважаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менше двох третин обраних делегатів (наявність кворуму).

6.1.6. Рішення З’їзду, Конференції приймається більшістю голосів їх учасників за наявності кворуму, крім рішення про припинення Профспілки, яке приймається двома третинами делегатів З’їзду.

6.2. Рішення про скликання позачергового З’їзду приймається Центральною радою Профспілки на вимогу:

6.2.1 не менше однієї третини членів Центральної ради Профспілки шляхом збору підписів;

6.2.2 не менше однієї третини первинних організацій Профспілки за рішенням їхніх зборів (конференцій), що об’єднують не менше однієї третини членів Профспілки.

6.3. Повноваження З’їзду Профспілки.

6.3.1. Визначає завдання Профспілки, пріоритетні напрямки діяльності на черговий звітний період, затверджує Програму діяльності Профспілки.

6.3.2. Заслуховує і затверджує звіт про діяльність Центральної ради Профспілки, дає оцінку її роботи. Заслуховує і затверджує звіт КРК Профспілки.

6.3.3. Вносить зміни та затверджує Статут Профспілки.

6.3.4. Затверджує Положення про контрольно-ревізійні комісії Профспілки металургів і гірників України.

6.3.5. Обирає Центральну раду Профспілки, Контрольно-ревізійну комісію Профспілки і її голову.

6.3.6. Обирає голову, першого заступника (заступників) голови Профспілки.

6.3.7. Приймає рішення про перейменування, припинення діяльності Профспілки шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску).

6.3.8. Розглядає будь-які питання діяльності Профспілки відповідно до діючого законодавства, цього Статуту.

6.3.9. Може передати частину своїх повноважень Центральній раді, крім передбачених пунктами 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 (крім випадків, передбачених пунктом 9.2 цього Статуту), 6.3.4, 6.3.5, які є виключною компетенцією З’їзду.

6.4. Повноваження Конференції Профспілки.

6.4.1. Заслуховує і затверджує звіт про діяльність Центральної ради Профспілки, дає оцінку її роботи. Заслуховує і затверджує звіт КРК Профспілки.

6.4.2. Розглядає хід реалізації Програми діяльності Профспілки, вносить до неї зміни і доповнення.

6.4.3. У разі необхідності вносить зміни та затверджує Статут Профспілки, обирає голову, заступників голови Профспілки, Контрольно-ревізійну комісію Профспілки і її голову.

6.5. У період між з’їздами керівним виборним органом Профспілки є Центральна рада Профспілки (Центральна рада), яка обирається З’їздом в порядку, визначеному п. 3.12 цього Статуту.

Членами Центральної ради за посадою є голова Профспілки, перший заступник (заступники) голови, голова КРК Профспілки, голова Молодіжної ради Профспілки.

6.5.1. Дату проведення та порядок денний пленуму Центральної ради визначає Президія.

6.5.2. Пленуми Центральної ради проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на 6 місяців.

Пленум вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин обраних членів Центральної ради (наявність кворуму).

6.5.3. Рішення Центральної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини обраних членів Центральної ради.

6.6. Повноваження Центральної ради Профспілки.

6.6.1. Організовує роботу Профспілки, її організацій у період між з’їздами, виконання рішень з’їздів (конференцій) Профспілки.

6.6.2. Звітує про свою роботу перед членами та організаціями Профспілки на З’їзді, Конференції через два з половиною роки та через п’ять років по закінченню виборних повноважень.

6.6.3. Здійснює захист прав та інтересів Профспілки і її членів, представництво членів Профспілки у відносинах з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, судовими органами України, роботодавцями (власниками) та їх об’єднаннями, взаємодіє з іншими профспілками і громадськими організаціями.

6.6.4. Розробляє і від імені найманих працівників підприємств галузі укладає Галузеву угоду, бере участь у розробці Генеральної угоди, надає практичну, методичну і юридичну допомогу організаціям Профспілки, членам Профспілки в реалізації основних положень укладених угод.

6.6.5. Від імені найманих працівників (застрахованих осіб) бере участь в управлінні державними фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, пенсійного та інших, які формуються за рахунок страхових внесків.

6.6.6. Вивчає та приймає рішення щодо питань профспілкової діяльності, організовує навчання профспілкових працівників і активу, узагальнює і поширює досвід профспілкової роботи.

6.6.7. Встановлює і розвиває партнерські зв’язки із профспілками інших країн.

6.6.8. Бере участь у вирішенні спірних питань, що виникають між роботодавцями (власниками) і організаціями Профспілки, сприяє вирішенню трудових спорів (конфліктів).

6.6.9. Організовує і проводить акції на захист прав та інтересів членів Профспілки.

6.6.10. Координує роботу з розвитку художньої самодіяльності, фізкультури і спорту серед членів Профспілки і членів їх сімей, організовує і проводить спортивні заходи.

6.6.11. Приймає рішення про формування фондів, кредитних спілок, навчальних центрів, недержавних пенсійних фондів, про створення, у встановленому законодавством порядку, інших підприємств, установ або організацій зі статусом юридичної особи.

6.6.12. Для здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцями чинного законодавства про працю і про охорону праці створює Правову і Технічну інспекції праці Профспілки, затверджує положення про них.

6.6.13. Залучає кваліфікованих фахівців для участі в незалежних експертизах і перевірках.

6.6.14. Розробляє і затверджує нормативні документи з діяльності організацій Профспілки, їх виборних органів.

6.6.15. Скасовує рішення будь-якого нижчестоящого виборного органу, прийняті з порушенням цього Статуту і діючого законодавства.

6.6.16. Приймає рішення про відповідальність голів організацій Профспілки за невиконання статутних обов’язків і діяльність, спрямовану на розкол Профспілки.

6.6.17. Затверджує кошторис, управляє бюджетом Профспілки, розробляє і затверджує структуру апарату Профспілки, здійснює прийом і звільнення головного бухгалтера та надає право першого і другого підпису.

6.6.18. Приймає рішення про розпорядження нерухомим майном Профспілки, у тому числі його відчуження і передачу в оренду.

6.6.19. Затверджує представників Профспілки металургів і гірників України, які діють у регіонах, та положення про них.

6.6.20. Обирає голову, заступників голови Профспілки у порядку, визначеному пунктом 3.14 цього Статуту, Президію і Секретаріат Центральної ради.

6.6.21. Обирає делегатів та представників Профспілки для участі в роботі виборних органів об’єднань профспілок.

6.6.22. Затверджує план роботи, регламент Центральної ради Профспілки і її виборних органів, положення про організації Профспілки.

6.6.23. Взаємодіє із суб’єктами законодавчої ініціативи з питань внесення змін і доповнень до чинного законодавства.

6.6.24. Створює тимчасові комісії для вирішення певних питань, затверджує їх склад і сприяє організації їх роботи.

6.6.25. Робить заяви від імені членів Профспілки, вирішує питання про їх опублікування в засобах масової інформації.

6.6.26. Здійснює в необхідних випадках прийняття в члени Профспілки, розглядає скарги членів Профспілки про виключення їх із Профспілки.

6.6.27. Проводить інформаційну діяльність.

6.6.28. Бере участь у керівництві діяльністю юридичних осіб щодо яких Профспілка є засновником.

6.6.29. Включає створені організації Профспілки до Реєстру організаційних ланок Профспілки, видає Свідоцтво про належність до Профспілки.

6.6.30. Приймає рішення про ліквідацію територіальних та первинних організацій (що безпосередньо виходять на Центральну раду) у випадках відсутності членів Профспілки та за неможливості скликання їх органів, виключає з Реєстру організаційних ланок Профспілки організації, що ліквідовані.

6.6.31. Надає допомогу первинним організаціям у питаннях соціального-економічного і правового захисту членів Профспілки, культурно-побутового обслуговування, оздоровчої, спортивної роботи та приватизації.

6.6.32. Приймає рішення про зміну норми відрахувань членських профспілкових внесків організаціями Профспілки.

6.6.33. Вносить до Статуту зміни, що обумовлені змінами законодавства, виявленими суперечностями із законодавством, а також зміною юридичної адреси, та затверджує Статут Профспілки.

6.6.34. Дає роз’яснення положень цього Статуту.

6.6.35. Може передавати частину своїх повноважень Президії (Секретаріату) Центральної ради, крім пунктів 6.6.2, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.18, 6.6.19, 6.6.20, 6.6.28, 6.6.30, 6.6.33, що є виключною компетенцією Центральної ради Профспілки.

6.7. Президія Центральної ради (Президія).

6.7.1. Президія – виконавчий виборний орган, який обирається Центральною радою зі свого складу. До складу Президії за посадою входять голова Профспілки, перший заступник (заступники) голови Профспілки.

6.7.1.1. Президія здійснює свою діяльність у період між пленумами Центральної ради.

6.7.1.2. Дату проведення та порядок денний засідання Президії визначає Секретаріат.

6.7.1.3. Засідання Президії проводиться в разі потреби, але не рідше одного разу на 3 місяці.

6.7.1.4. Засідання Президії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин обраних членів Президії (наявність кворуму).

6.7.1.5. Рішення Президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини обраних членів Президії.

6.7.2. Повноваження Президії.

6.7.2.1. Організовує виконання рішень Центральної ради.

6.7.2.2. Скликає Центральну раду.

6.7.2.3. Контролює виконання Галузевої угоди.

6.7.2.4. Затверджує представників Профспілки в спільно створених з роботодавцями органах.

6.7.2.5. Розробляє, затверджує і доводить до організацій Профспілки і їх органів інструкції, рекомендації та інші локальні нормативні акти.

6.7.2.6. Приймає рішення про придбання нерухомого майна Профспілки.

6.7.2.7. Визначає розподіл повноважень між головою і першим заступником (заступниками) голови Профспілки.

6.7.2.8. Приймає рішення про нагородження профспілкових активістів за поданням територіальних і первинних організацій Профспілки, що безпосередньо виходять на Центральну раду.

6.7.2.9. Затверджує Положення про умови оплати праці в Профспілці та штатний розпис працівників апарату ПМГУ.

6.7.2.10. Приймає рішення щодо інших питань і здійснює іншу діяльність відповідно до діючого законодавства та цього Статуту.

6.7.2.11. Може передавати частину своїх повноважень Секретаріату Центральної ради.

6.8. Секретаріат Центральної ради (Секретаріат).

6.8.1. Для забезпечення поточної діяльності Профспілки обирається Секретаріат у складі голови Профспілки та його заступників, який скликається за необхідності головою Профспілки.

6.8.2. Повноваження Секретаріату.

6.8.2.1. Визначає дату проведення та порядок денний Президії, організує виконання її рішень та планів роботи Центральної ради.

6.8.2.2. Вносить пропозиції щодо нагородження працівників апарату ПМГУ.

6.8.2.3. Приймає рішення про виділення матеріальної допомоги членам Профспілки, внутрішньобюджетне фінансування організацій Профспілки, з подальшим затвердженням їх Президією.

6.8.2.4. Виконує повноваження, передані йому Президією.

6.9. Голова Профспілки.

6.9.1. Голова Профспілки обирається З’їздом на строк повноважень Центральної ради в порядку, визначеному п. 3.14 цього Статуту, одночасно є головою Центральної ради.

6.9.2. Повноваження голови Профспілки.

6.9.2.1. Без доручення діє від імені Профспілки, представляє її інтереси та інтереси членів Профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у судах, міжнародних організаціях, у відносинах з роботодавцями (їх об’єднаннями) та іншими юридичними і фізичними особами.

6.9.2.2. Підписує прийняті Центральною радою, Президією, Секретаріатом рішення і постанови.

6.9.2.3. Підписує Галузеву угоду гірничо-металургійного комплексу України та інші угоди з роботодавцями і їх об’єднаннями.

6.9.2.4. Несе відповідальність перед Профспілкою за організацію виконання рішень З’їзду (Конференції), Центральної ради, положень цього Статуту.

6.9.2.5. Розпоряджається майном і коштами Профспілки, укладає і підписує договори, видає довіреності, відкриває рахунки в банках у межах наданих йому повноважень.

6.9.2.6. Організовує роботу апарату Профспілки, укладає і розриває трудові договори з працівниками апарату, затверджує їх посадові інструкції, видає обов’язкові для них розпорядження, підписує колективний договір з трудовим колективом апарату ПМГУ.

6.9.2.7. Організовує ведення діловодства, забезпечує зберігання документів, у тому числі з особового складу, та передавання їх до державного чи іншого архіву.

6.9.2.8. Веде прийом членів Профспілки, організовує розгляд їх письмових звернень.

6.9.2.9. Має право першого підпису фінансових документів Профспілки.

6.9.2.10. Підписує листи, звернення, заяви та інші документи від імені Профспілки.

6.9.2.11. Виконує інші обов’язки і користується іншими правами відповідно до діючого законодавства та цього Статуту.

6.10. Перший заступник голови Профспілки обирається З’їздом на термін повноважень Центральної ради в порядку, визначеному пунктом 3.14 цього Статуту, та має повноваження.

6.10.1. Виконує повноваження голови Профспілки в разі його відсутності, включаючи право першого підпису фінансових документів.

6.10.2. Координує роботу апарату з окремих напрямків діяльності Профспілки.

6.10.3. Підписує листи, звернення, заяви та інші документи в межах своїх повноважень.

6.11. Голова і його заступники підзвітні З’їзду (Конференції), Центральній раді, Президії.

6.12. Дострокові вибори Центральної ради, голови Профспілки і його заступників можуть бути проведені на позачерговому З’їзді у випадку грубого порушення ними цього Статуту, невиконання рішень виборних органів, здійснення дій, спрямованих на дискредитацію та розкол єдності Профспілки.

 

VII. Кошти та майно Профспілки

 

7.1. Профспілка має повну фінансову самостійність, володіє, користується і розпоряджається коштами та майном, що належить їй на праві приватної власності.

7.2. Власність Профспілки формується на підставі:

7.2.1 щомісячних членських профспілкових внесків;

7.2.2 відрахувань підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених Галузевою угодою, колективними договорами, відповідно до законодавства;

7.2.3 безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертв, пасивних доходів, цільових внесків, коштів від продажу майна та надання його в оренду, виплати по колективним договорам, інших надходжень на статутну діяльність, не заборонених законодавством;

7.2.4 майна, придбаного за рахунок власних коштів, пожертвувань фізичних та юридичних осіб, або на інших підставах, не заборонених законодавством.

7.3. Кошти, що надходять на рахунки Профспілки та її організацій, є їх власністю.

Позбавлення Профспілки та її організацій права власності на кошти та майно можливе лише за рішенням суду.

7.4. Членські профспілкові внески встановлюються для членів Профспілки:

7.4.1 працівників, студентів та учнів – у розмірі не менше одного відсотка місячної заробітної плати та стипендії;

7.4.2 непрацюючих пенсіонерів, які є на обліку в Профспілці, – у розмірі 0,5 відсотку на місяць від мінімальної пенсії, встановленої на 1 січня звітного податкового року та округленого до найближчої гривні;

7.4.3 які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, а при наявності медичного висновку – до шести років, студентів та учнів, які не отримують стипендію, – у розмірі 5 гривень на місяць.

7.5. За рішенням організації Профспілки розмір членських профспілкових внесків може бути збільшений.

7.6. За наявності письмових заяв членські профспілкові внески утримуються роботодавцем із заробітної плати працівників – членів Профспілки, і безкоштовно щомісяця перераховуються на рахунки Профспілки і її організацій відповідно до укладеного між ними договору або колективного договору, у строки, встановлені цими договорами.

Особи, зазначені у підпунктах 7.4.2, 7.4.3, сплачують членські профспілкові внески особисто.

 

 

7.7. Обов’язкові щомісячні відрахування і розподіл членських профспілкових внесків у Профспілці:

7.7.1 первинні організації Профспілки не менше 20 відсотків зібраних членських профспілкових внесків відраховують відповідним територіальним організаціям Профспілки чи у Профспілку, якщо первинні організації безпосередньо виходять на Центральну раду Профспілки.

За наявності договору про відрахування внесків до територіальних профоб’єднань (не більше 5 відсотків), їх внесок до Профспілки зменшується на цей відсоток;

7.7.2 територіальні організації Профспілки відраховують не менше 8 відсотків від зібраних первинними організаціями членських профспілкових внесків у Профспілку;

7.7.3 Центральна рада Профспілки використовує перераховані Профспілці кошти на:

7.7.3.1 статутну діяльність, у тому числі не менше 0,5 відсотка – на формування Фонду солідарності Профспілки;

7.7.3.2 фінансування організацій Профспілки, які включені до Реєстру організаційних ланок ПМГУ;

7.7.3.3 сплату внесків до Федерації профспілок України і в міжнародні об’єднання профспілок.

7.8. Порядок формування і використання Фонду солідарності визначається Положенням, затвердженим Центральною радою Профспілки.

7.9. Кошти, що надходять від членських профспілкових внесків та інших джерел, передбачених цим Статутом, спрямовуються на формування бюджетів Профспілки та її організаційних ланок, які забезпечують статутну діяльність, і витрачаються на реалізацію мети, основних завдань та напрямів діяльності, визначених Програмою та цим Статутом.

Для досягнення статутної мети і вирішення її завдань Профспілка, її організаційні ланки використовують кошти та майно на:

7.9.1 загальнопрофспілкові заходи, у т. ч. проведення з’їздів, конференцій, зборів, засідань (пленумів) виборних органів, постійних комісій, контрольно-ревізійних комісій, та інших заходів, проживання та харчування їх учасників, транспортні витрати; заохочення профактиву за участь в організації та проведенні профспілкових заходів; виготовлення та тиражування друкованої продукції; фінансову допомогу організаціям ПМГУ; здійснення виплат членам Профспілки у зв’язку з важкою фінансовою ситуацією (хворобою, похованням члена Профспілки або його близького родича, наслідками стихійного лиха, нещасного випадку), реєстрацією шлюбу, народженням дитини, підготовкою дитини до школи, виплатою дітям-сиротам – членам Профспілки; заохочення та соціальний захист членів Профспілки; допомогу ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій; виплати з нагоди професійних та державних свят, днів народження, виходу на пенсію; грошові винагороди до встановлених відзнак; виготовлення та придбання нагородної продукції, у тому числі з логотипом ПМГУ, подарунків, квітів; соціально-страхові заходи; відвідування меморіалів, могил; фінансування цільових програм, спеціальних фондів, профспілкових заходів за отриманими грантами, тощо;

7.9.2 фінансування заходів з організації та проведення культурно-масової, фізкультурно-спортивної, оздоровчої роботи та туризму, у т. ч. заходів до загальнодержавних та професійних свят, тематичних, науково-пізнавальних та розважальних заходів, вшанування трудових династій; відвідування закладів культури, їх оренду, організацію творчих зустрічей та лекцій з працівниками цих закладів; придбання, оренду та ремонт культінвентаря, обладнання, інструменту, радіо-, відео-, теле-, аудіо-, освітлювальної та фотоапаратури; придбання та оренду сценічних костюмів, реквізитів для гуртків самодіяльності, матеріалів та інструментів для технічних гуртків, придбання книг для бібліотек; оплату праці культпрацівників; проведення конкурсів, оглядів самодіяльності, виставок народної творчості, новорічних та різдвяних свят; оплату послуг професійних артистів, театральних колективів, організацію роботи гуртків самодіяльності із залученням фахівців; проведення заходів фізкультурно-оздоровчого, спортивно-масового напрямку; придбання спортивної форми, інвентарю, обладнання, екіпірування, їх оренду та ремонт; оренду спортивних споруд для проведення фізкультурно-спортивних заходів, учбово-тренувальних зборів для підготовки до змагань; оплату праці спортпрацівників; виготовлення та розміщення профспілкових стендів, банерів; оплату послуг з культурно-масових та фізкультурно-спортивних заходів стороннім організаціям, проживання та харчування учасників заходів, транспортні витрати, заохочення учасників та переможців; придбання нагородної атрибутики, призів, подарунків, квітів, листівок, іншої поліграфічної продукції; організацію святкових фуршетів; придбання путівок в оздоровчі та санаторно-курортні заклади, на бази відпочинку для членів Профспілки та членів їх сімей; витрати на туристичні поїздки, екскурсії, тощо;

7.9.3 забезпечення діяльності апаратів Профспілки та її організацій, у т. ч. нарахування та виплату заробітної плати штатним працівникам; соціально-побутові виплати; преміювання; матеріальну допомогу; фінансування адміністративно-господарських, організаційних, юридичних, нотаріальних, представницьких та інших витрат, витрат, передбачених колективними договорами організацій Профспілки; придбання основних фондів, необоротних активів тощо;

7.9.4 навчання профспілкових кадрів і профспілкового активу, у т. ч. фінансування навчальних семінарів, науково-практичних конференцій, форумів, зльотів, круглих столів, проживання та харчування їх учасників, транспортні витрати; видання методичних, довідкових, наукових, дослідницьких матеріалів; оплату роботи лекторів; оплату навчання профспілкових кадрів та стипендії членам Профспілки тощо;

7.9.5 соціально-економічний та правовий захист, у т. ч. проведення експертиз, соціологічних досліджень; ведення переговорів з укладення Генеральної, Галузевої, територіальних угод та колективних договорів; участь у розробці соціальних програм, парламентських слуханнях, засіданнях профільного комітету, інших заходах, що стосуються питань гірничо-металургійного комплексу; захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки (у тому числі у судах); організацію та проведення колективних захисних (протестних) акцій; участь у спільних з іншими профспілками проєктах та акціях, спрямованих на соціально-економічний захист членів Профспілки тощо;

7.9.6 міжнародну роботу, у т. ч. участь у роботі міжнародних організацій; відшкодування витрат на відрядження профспілкових працівників; оплату проїзду та проживання членів Профспілки, які беруть участь у міжнародних заходах; членські внески в міжнародні організації; представницькі витрати тощо;

7.9.7 інформаційно-пропагандистську роботу, у т. ч. організацію і проведення прес-конференцій; участь у медійних майданчиках; співпрацю з ТВ-каналами; виготовлення відео- та аудіопродукції; підтримку веб-сайтів; оплату хостингу; оплату праці кореспондентської мережі; видання власних друкованих видань; оплату розміщення статей в інших друкованих виданнях; інформаційні послуги тощо;

7.9.8 інші витрати, не заборонені законодавством.

7.10. Профспілці та організаціям Профспілки заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб.

7.11. Фінансово-господарська діяльність Профспілки, її організацій здійснюється на основі локальних нормативних актів, рекомендацій, положень, що розробляються та затверджуються Центральною радою Профспілки, Президією відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.

7.12. Організації Профспілки у встановлений термін надають вищестоящим організаціям Профспілки звіти про результати фінансово-господарської діяльності.

Ненадання звітів про результати фінансово-господарської діяльності, відповідно до пунктів 4.1.10.3, 4.2.9.8, 5.7.2.14, та неповне і несвоєчасне перерахування членських профспілкових внесків, відповідно до пунктів 7.7.1, 7.7.2, є порушенням цього Статуту і підставою для притягнення голів до відповідальності відповідно до Статуту.

7.13. Профспілка зберігає свої кошти в банках, має право вкладати їх у цінні папери та на депозитні рахунки.

7.14. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Профспілки і її організаційних ланок здійснюється контрольно-ревізійними комісіями Профспілки і її організаційних ланок.

Фінансовий контроль за коштами Профспілки і її організаційних ланок органами державної влади і органами місцевого самоврядування не здійснюється.

 

VIII. Контрольно-ревізійні комісії Профспілки та її організаційних ланок

 

8.1. Контрольно-ревізійна комісія (КРК) Профспілки та її голова обираються на З’їзді (Конференції) на строк дії виборного органу в порядку, визначеному розділом ІІІ цього Статуту, та підзвітні і підконтрольні З’їзду (Конференції).

8.2. Повноваження КРК Профспілки:

8.2.1 контроль за виконанням положень цього Статуту, рішень виборних органів, бюджету;

8.2.2 контроль за повнотою відрахувань від членських профспілкових внесків до вищестоящих організацій Профспілки, використанням профспілкової власності, майна, збереженням грошових і матеріальних цінностей;

8.2.3 контроль за достовірністю бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності;

8.2.4 контроль за законністю витрат на утримання апаратів організацій та інших адміністративно-господарських витрат;

8.2.5 контроль за веденням діловодства, розглядом письмових звернень членів Профспілки;

8.2.6 проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності виборних органів, а також створених нею юридичних осіб.

8.3. КРК Профспілки здійснює контроль, проводить перевірки діяльності виборних органів всіх рівнів, розробляє інструкції, які є обов’язковими для КРК усіх рівнів, рекомендації, надає роз’яснення, методичну та практичну допомогу з питань проведення перевірок КРК нижчестоящих організацій Профспілки.

8.4. КРК територіальних організацій Профспілки здійснюють контроль і проводять перевірки діяльності виборних органів територіальних, первинних та об’єднаних організацій Профспілки.

8.5. КРК об’єднаних первинних організацій Профспілки здійснюють контроль і проводять перевірки діяльності виборних органів об’єднаних і первинних організацій Профспілки, які вони об’єднують.

8.6. КРК первинних організацій Профспілки здійснюють контроль і проводять перевірки діяльності виборних органів первинних організацій Профспілки.

8.7. Членами КРК Профспілки та її організацій не можуть бути члени відповідних виборних органів та працівники апаратів цих організацій.

8.8. КРК всіх рівнів у своїй роботі керуються цим Статутом, Положенням про контрольно-ревізійні комісії Профспілки металургів і гірників України, затвердженим З’їздом.

 

ІХ. Порядок внесення змін до Статуту

 

9.1. З’їзд, Конференція вносять зміни та затверджують Статут Профспілки.

9.2. Центральна рада Профспілки вносить до Статуту зміни, що обумовлені змінами законодавства, виявленими суперечностями із законодавством, а також зміною юридичної адреси, та затверджує Статут Профспілки.

9.3. Зміни до цього Статуту, що надходять від організаційних ланок Профспілки, узагальнюються комісією з доопрацювання Статуту, затвердженою Центральною радою Профспілки, і виносяться на З’їзд (Конференцію).

9.4. Пропозиції до цього Статуту повинні бути надані не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення З’їзду (Конференції).

9.5. Зміни до цього Статуту набувають чинності з моменту прийняття відповідного рішення.

9.6. Про зміни до цього Статуту Профспілка повідомляє легалізуючий орган відповідно до діючого законодавства.

 

 

Х. Порядок припинення Профспілки

 

10.1. Припинення Профспілки здійснюється шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення.

Припинення чи заборона діяльності Профспілки з інших підстав може здійснюватися лише за рішенням Верховного суду, відповідно до законодавства.

10.2. Рішення про припинення Профспілки приймається З’їздом.

Рішення про припинення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини делегатів З’їзду.

10.3. З’їзд Профспілки призначає ліквідаційну комісію.

10.4. Грошові кошти та майно, що залишилось після ліквідації Профспілки, розподілу між членами Профспілки не підлягають.

10.5. У разі припинення Профспілки (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) як юридичної особи її активи, що залишилися після проведення всіх розрахунків на статутні цілі, оплату праці виборних та найманих працівників, сплату обов’язкових внесків до бюджету та державних фондів, відповідно до діючого законодавства, передаються одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

10.6. Всі організаційні ланки Профспілки не відповідають за зобов’язаннями одна одної.

Члени Профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями Профспілки і її органів, як і Профспілка і її органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями членів Профспілки.

10.7. Профспілка вважається припиненою з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру, визначеного діючим законодавством.