Статут ПМГУ

Профспілка металургів і гірників України
зареєстрована Міністерством юстиції України 28 січня 2000 р.

Свідоцтво № 1317

Затверджений на I з'їзді Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України 5 вересня 1990 р.

Затверджені зміни і доповнення:

на ІІ з'їзді Профспілки 26 жовтня 1995 р.
на конференції Профспілки 20 травня 1998 р.
на конференції Профспілки 28 листопада 2002 р.
на IV з'їзді Профспілки 20 травня 2005 р.
на V з'їзді Профспілки 20 травня 2010 р.
на VI з’їзді Профспілки 28 квітня 2015 р.
на IV пленумі Центрального комітету профспілки 25 травня 2016 р.
на V пленумі Центрального комітету профспілки 19 жовтня 2016 р.

Статут

Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України
(Профспілка металургів і гірників України)

 

 

ЗМІСТ

 

Визначення термінів

В цьому Статуті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

апарат організації профспілки – штат найманих та виборних працівників, які здійснюють функції із забезпечення діяльності організації профспілки та реалізації повноважень профспілкового органу;

більшість голосів – це 50 відсотків + 1 голос;

виконавчий виборний орган:

 • в первинній організації – профком (при відсутності президії і секретаріату), президія та секретаріат;
 • в територіальній організації – президія, секретаріат;
 • в Профспілці – президія і секретаріат;

вищестояща організація профспілки:

 • для територіальних та первинних організацій профспілки – ПМГУ;
 • для первинних організацій профспілки – територіальна організація профспілки, (ПМГУ – у випадках, передбачених Статутом);

вищестоящий профспілковий орган – виборний орган вищестоящої організації профспілки;

вищий орган:

 • для первинної організації – збори (конференція);
 • для територіальної організації – конференція;
 • для Профспілки – з'їзд, конференція;

голова керівного виборного органу – виборний керівник відповідної організації профспілки;

засідання – форма роботи профспілкових комітетів, президій, секретаріатів, що здійснюється з періодичністю, визначеною цим Статутом, відповідним положенням;

кворум – кількість учасників зборів (з’їзду, конференції, засідання, пленуму), при якій вони правомочні приймати рішення;

керівний виборний орган – постійно діючий виборний колегіальний орган управління організації профспілки, який обирається її вищим органом для виконання функцій, що не віднесені до виключної компетенції цього вищого органу:

 • в первинній організації – профспілковий комітет (профком);
 • в територіальній організації – обласний (республіканський, міський) комітети профспілки (обком, реском, міськом);
 • в Профспілці – Центральний комітет;

контролюючий орган – контрольно-ревізійна комісія Профспілки та її організаційних ланок, яка діє у відповідності з розділом IX цього Статуту;

організаційні ланки Профспілки – організації профспілки, що становлять структуру Профспілки;

первинна організація профспілки (ПО ПМГУ) – добровільне об’єднання членів профспілки, які працюють на одному підприємстві, в установі, організації, незалежно від форми власності і виду господарювання, або в кількох, пов’язаних між собою виробничими та професійними інтересами, або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або навчаються в одному навчальному закладі;

пленум – форма роботи для територіальних і Центрального комітетів профспілки, що здійснюється з періодичністю, визначеною цим Статутом, відповідним положенням;

президія – виконавчий орган, що обирається керівним виборним органом зі свого складу;

профспілкова група (профгрупа) – структурний підрозділ первинної організації профспілки, який створюється в бригадах, лабораторіях, дільницях та ін.;

профспілкова реєстрація – внесення територіальної та (чи) первинної організації профспілки до Реєстру організацій Профспілки після чого вони набувають статусу організацій Профспілки;

профспілковий груповий організатор (профгрупорг) – виборний член профспілки, що керує профспілковою групою;

профспілковий орган – виборний орган Профспілки та її організаційної ланки, обраний у відповідності зі Статутом Профспілки, положенням про територіальну чи первинну організації профспілки;

профспілковий стаж – це термін перебування члена профспілки на обліку в організації Профспілки, який обчислюється з дня прийняття рішення про прийняття в Профспілку;

профспілкові активісти – члени профспілки, які виконують профспілкові доручення на громадських засадах;

пряме делегування – делегування члена профспілки вищим чи керівним виборним органом відповідній організації Профспілки для:

 • обрання (включення) його до вищестоящого органу;
 • заміни члена керівного виборного органу вищестоящої організації у випадку вибуття чи відкликання з подальшим підтвердженням його повноважень органом, до якого його делегують;

секретаріат – виконавчий виборний орган, який обирається зі складу президії для вирішення поточних питань, визначених регламентом;

скарбник – особа, обрана для виконання фінансової роботи на громадських засадах;

структурний підрозділ первинної організації профспілки – профспілкові організації виробництв, цехів, відділів, дільниць, бригад та ін., які створюються за рішенням профспілкового комітету;

територіальна організація профспілки – об’єднання членів профспілки, які знаходяться на обліку в первинних організаціях профспілки, що діють на певній території;

учасники зборів – всі члени профспілки, які знаходяться на обліку в цій організації, зареєстровані для участі в них;

учасники конференції, з’їзду – делегати, обрані та зареєстровані у відповідності з цим Статутом, Положенням про проведення зборів, конференцій, з’їзду;

член профспілки – фізична особа, яка вступила в Профспілку, визнає та виконує її Статут та знаходиться на обліку в первинній організації профспілки.

I. Загальні положення, принципи, мета, завдання

1.1. Профспілка трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України (далі Профспілка) – це Всеукраїнське добровільне неприбуткове громадське об’єднання громадян, пов’язаних спільними інтересами за галузевою сферою діяльності (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях (далі підприємствах) незалежно від форм власності та видів діяльності.

Профспілка об'єднує працюючих на металургійних, гірничорудних, коксохімічних, вогнетривких, трубних, метизних, феросплавних підприємствах та підприємствах по заготівлі, видобутку й обробці вторинних, кольорових, дорогоцінних, рідкісних металів і каменів, в торгівельних, ремонтних, наукових і проектно-конструкторських організаціях (установах) та інших, що обслуговують ці підприємства (в сферах сільського та комунального господарства, культури, охорони здоров'я, торгівлі і т. ін.), громадян, що навчаються та працюють в навчальних закладах, а також працюючих по трудовому договору у фізичних осіб-підприємців.

Профспілка відкрита для вступу працівників підприємств, що здійснюють інші види діяльності за умови визнання цього Статуту.

1.2. Назва Профспілки:

повна українською мовою – Профспілка трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України (скорочена назва – Профспілка металургів і гірників України або ПМГУ);

російською мовою – Профсоюз трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (скорочена назва – Профсоюз металлургов и горняков Украины або ПМГУ);

англійською мовою – The Trade Union of the Metalworkers and Miners of Ukraine (скорочена назва – PMGU).

1.3. Профспілка здійснює свою діяльність на території України.

1.4. Профспілка, її територіальні і первинні організації, що легалізовані в установленому законодавством України порядку, є юридичними особами, мають самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків, свої печатки та штампи встановленого зразка.

Права та обов’язки юридичної особи від імені Профспілки і її організацій здійснюють керівні виборні органи:

від Профспілки – Центральний комітет профспілки;

від територіальної організації профспілки – територіальний комітет профспілки;

від первинних організацій профспілки – профспілкові комітети.

Профспілка має єдиний гімн, прапор, емблему, затверджені з’їздом.

1.5. Юридична адреса і місце знаходження Центрального комітету профспілки: 49027 Україна, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, 30.

1.6. Профспілка діє на підставі цього Статуту, положень про організації профспілки і керується Конституцією України, Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законами України, міжнародними конвенціями, ратифікованими Україною, Загальною декларацією прав людини.

1.7. Профспілка, її організації та виборні органи незалежні у своїй діяльності від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців (власників), їх об'єднань, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

Профспілка самостійно визначає форми співпраці з ними на підставі рівноправного партнерства та соціального діалогу у відповідності з укладеними договорами та угодами.

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність Профспілки і її організацій заборонено законом.

1.8. Профспілка, її організації самостійно організують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання профспілкових органів, інші заходи, що не суперечать законодавству.

1.9. Профспілка, з метою виконання своїх статутних цілей і завдань має право на добровільних, договірних засадах створювати об'єднання за галузевою, територіальною або іншою ознакою, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них.

Територіальні і первинні організації профспілки на тих же умовах можуть входити у відповідні територіальні профспілкові об'єднання.

1.10. Профспілка має право вступати до міжнародних профспілкових об'єднань, співробітничати з профспілками інших країн.

Профспілка і її організації мають право співробітничати з профспілками і їх організаціями з інших країн.

1.11. Профспілка організує свою діяльність за принципами:

1.11.1. Рівності всіх членів профспілки, усіх організацій профспілки незалежно від їх чисельності.

1.11.2. Законності діяльності Профспілки, її організацій і профспілкових органів.

1.11.3. Колегіальності в прийнятті рішень, свободи дискусій, поваги й урахування думки меншості до прийняття рішень.

1.11.4. Єдності, солідарності та взаємної підтримки дій всіх організацій профспілки та профспілкових органів.

1.11.5. Самостійності організацій профспілки і профспілкових органів у вирішенні завдань, що стоять перед ними, в рамках наданих повноважень.

1.11.6. Відкритості і гласності в роботі всіх організаційних ланок профспілки.

1.11.7. Демократичності виборів усіх профспілкових органів знизу доверху.

1.11.8. Звітності профспілкових органів перед членами профспілки, що їх обрали та вищестоящими профспілковими органами.

1.11.9. Обов'язковості виконання рішень вищестоящих профспілкових органів усіма членами профспілки, організаціями профспілки і профспілковими органами.

1.11.10. Обов'язковості дотримання всіма організаційними ланками профспілки та профспілковими органами фінансової дисципліни.

1.12. Основна мета Профспілки: здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки.

1.13. Головні завдання Профспілки:

1.13.1. Збереження робочих місць, сприяння удосконаленню та створенню нових робочих місць, професійній підготовці, перепідготовці кадрів, забезпеченню повної зайнятості.

1.13.2. Досягнення справедливих і гідних рівнів оплати праці, безпечних та здорових умов праці, пенсій та допомоги, соціальної захищеності членів профспілки.

1.13.3. Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про працю і охорону праці, про зайнятість, про колективні договори й угоди, про соціальне страхування та екологічного законодавства, а також інших, передбачених законодавством, заходів для захисту трудових і соціально-економічних прав членів профспілки.

1.13.4. Вдосконалення трудового і соціально-економічного законодавства, протидія спробам зниження соціальної захищеності членів профспілки.

1.13.5. Зміцнення профспілкової солідарності, єдності профспілкових органів і захист профспілкових прав та інтересів.

1.13.6. Розвиток соціального діалогу (партнерства).

1.13.7. Організація і сприяння оздоровленню та відпочинку членів профспілки, розвитку художньої самодіяльності, фізичної культури та спорту.

1.14. Для досягнення мети і реалізації завдань Профспілка через свої профспілкові органи:

1.14.1. Проводить від імені працівників підприємств переговори з роботодавцями з трудових і соціально-економічних питань, укладає з ними угоди і колективні договори, здійснює контроль за їх виконанням.

1.14.2. Бере участь в розвитку соціального діалогу і партнерства.

1.14.3. Розробляє та вносить пропозиції в закони й інші нормативні акти, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

1.14.4. Бере участь у розробці і реалізації соціальних стандартів і державних програм розвитку галузі, оплати і зайнятості, охорони праці.

1.14.5. Представляє та захищає права і інтереси членів профспілки відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та інших законів України.

1.14.6. Створює правову і технічну інспекції праці Профспілки для здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, охорону праці, які взаємодіють при реалізації своїх прав та повноважень з державними органами нагляду і контролю та органами місцевого самоврядування.

1.14.7. Приймає участь у вирішенні колективних та індивідуальних трудових спорів, сприяє врегулюванню трудових конфліктів.

1.14.8. Надає інформаційно-методичну, консультаційну, правову та іншу практичну допомогу членам профспілки.

1.14.9. Організує та проводить колективні заходи: збори, мітинги, демонстрації, страйки та інші акції.

1.14.10. Бере участь на паритетній основі в управлінні загальнообов'язковим державним і добровільним соціальним страхуванням відповідно до законодавства та угод.

1.14.11. Бере участь та сприяє організації відпочинку, культурного і спортивного дозвілля, санаторно-курортного обслуговування, лікування, оздоровлення членів профспілки і їх сімей.

1.14.12. Здійснює навчання, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу, вивчення і поширення досвіду роботи організацій ПМГУ, інших профспілок в Україні та за її межами.

II. Члени профспілки, їх права, обов'язки і відповідальність

2.1. Членами профспілки можуть бути працівники підприємств, установ, організацій, студенти та учні учбових закладів, вказаних в пункті 1.1. Статуту, що визнають цей Статут та сплачують членські внески.

Членами профспілки можуть бути іноземні громадяни, що працюють по трудовому договору на підприємствах галузі відповідно до діючого законодавства.

2.2. Членство в Профспілці є добровільним. Прийом в члени профспілки проводиться в індивідуальному порядку згідно з особистою заявою.

2.3. Рішення про прийом у члени профспілки приймається не пізніше ніж через місяць з дня подання заяви на зборах (конференції) первинної організації профспілки (її структурного підрозділу) або відповідним профспілковим органом.

При відсутності первинної організації профспілки прийом в члени профспілки здійснюється територіальним чи Центральним комітетом профспілки.

2.4. Облік членів профспілки ведеться в первинній організації профспілки за місцем основної роботи чи навчання відповідно до Інструкції, затвердженої Центральним комітетом профспілки.

2.5. Члени профспілки, які не мають можливості створити первинну організацію за місцем роботи (навчання), за рішенням вищестоящого профспілкового органу (територіального, Центрального комітету) можуть об'єднатися в первинну організацію профспілки або стати на облік в іншу первинну організацію профспілки.

2.6. Відповідний профспілковий орган видає членам профспілки профспілковий квиток, встановленого зразка, та оформляє облікову картку.

2.7. Членство в Профспілці зберігається:

2.7.1 за умови сплати профспілкових внесків:

2.7.1.1 за непрацюючими пенсіонерами;

2.7.1.2 за працівниками, звільненими у зв'язку зі скороченням штату – на весь період одержання допомоги по безробіттю;

2.7.1.3 за особами, звільненими з роботи, які знаходяться в трудовому спорі щодо законності їх звільнення – на весь період до набрання чинності рішення суду;

2.7.1.4 за працівниками, звільненими у зв'язку з обранням на виборну роботу до державних органів та органів місцевого самоврядування, на період здійснення виборних повноважень, за умови виконання пункту 2.1 цього Статуту;

2.7.1.5 за працівниками, звільненими з підприємства в зв’язку з передачею окремих функцій чи послуг іншому роботодавцю;

2.7.2 без сплати членських внесків:

2.7.2.1 за працівниками, звільненими у зв'язку з призовом на військову (альтернативну) службу – на весь період проходження строкової служби, а також призваними по мобілізації на особливий період;

2.7.2.2 за працівниками, які знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати;

2.7.2.3 за особами, які знаходяться у відпустці по догляду за дітьми до трьох років, а при наявності медичного висновку – не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

2.7.2.4 за особами, звільненими з підприємства, на період працевлаштування, але не більше 3-х місяців;

2.7.2.5 за студентами та учнями, які не отримують стипендію.

2.8. Член профспілки має право:

2.8.1 на отримання безоплатної правової допомоги, захист Профспілкою своїх трудових та соціально-економічних прав та інтересів, представництво перед роботодавцями, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судових органах з питань, що випливають з трудових відносин;

2.8.2 звертатися в будь-який профспілковий орган з питаннями, заявами, пропозиціями щодо трудового законодавства, соціально-економічних питань, статутної діяльності ПМГУ та отримувати від нього відповідь;

2.8.3 обирати і бути обраним делегатом з'їзду, конференції, в профспілкові органи всіх рівнів (крім випадків, передбачених пунктом 3.13 цього Статуту);

2.8.4 брати участь в роботі своєї організації, вільно обговорювати будь-які питання щодо життя та діяльності своєї організації, Профспілки, обстоювати свою точку зору, в тому числі на профспілкових зборах, конференціях, з’їздах, в засобах масової інформації, брати участь у напрацюванні рішень та здійсненні контролю за їх реалізацією;

2.8.5 користуватися наявними в організації профспілки, в якій знаходиться на обліку, путівками на санаторно-курортне лікування та відпочинок, культурними установами, спортивними спорудами;

2.8.6 одержувати інформацію про роботу профспілкових органів всіх рівнів;

2.8.7 брати участь в навчанні, яке проводить Профспілка, її організації відповідно до планів роботи;

2.8.8 бути членом кредитної спілки, благодійного фонду, каси взаємодопомоги, учасником недержавного пенсійного фонду та інших фондів, створених Профспілкою, її організаціями.

2.9. Член профспілки зобов'язаний:

2.9.1 виконувати Статут і рішення профспілкових органів, покладені на нього профспілкові обов'язки та доручення, щомісяця сплачувати членські внески, брати участь у діяльності організації профспілки;

2.9.2 виконувати умови колективних договорів і угод, укладених Профспілкою, її організаційними ланками;

2.9.3 сприяти профспілковому комітету в процесі підготовки та укладення колективного договору (угоди), контролю за його виконанням;

2.9.4 брати участь у колективних діях Профспілки, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав членів профспілки;

2.9.5 не допускати дій, що наносять матеріальну і моральну шкоду Профспілці, а також спрямованих на дискредитацію та розкол Профспілки, порушення організаційної єдності, підрив авторитету Профспілки та перешкоджання її діяльності;

2.9.6 дотримуватись внутрішньо профспілкової дисципліни й активно брати участь у заходах, які проводить Профспілка;

2.9.7 знятися з профспілкового обліку в 3-х місячний термін при звільненні з підприємства, крім випадків, передбачених пунктом 2.7.

2.10. Активна робота в Профспілці може бути відзначена моральними і матеріальними формами заохочення: почесними грамотами, знаками та іншими формами заохочення, затвердженими відповідними профспілковими органами.

2.11. За невиконання статутних обов'язків, у тому числі несплату профспілкових внесків протягом трьох місяців без поважних причин, здійснення дій, що направлені на дискредитацію Профспілки та її розкол, нанесення шкоди організації профспілки, порушення організаційної єдності, підрив авторитету Профспілки до члена профспілки можуть бути застосовані такі заходи впливу: зауваження, догана і виключення з Профспілки.

За одне і те ж порушення, може бути застосовано тільки один із заходів впливу.

2.12. Рішення про застосування заходів впливу до члена профспілки приймається в його присутності. В разі відсутності члена профспілки без поважних причин або його відмови з'явитись питання вирішується в його відсутності.

Відмова оформляється заявою або актом.

2.13. Рішення про застосування заходів впливу у вигляді зауваження та догани до члена профспілки приймається відповідним профспілковим органом, більшістю голосів від присутніх членів цього органу за наявності кворуму.

2.14. Питання про застосування заходів впливу у вигляді зауваження та догани до члена профспілкового органу вирішується тим органом, членом якого він є, більшістю голосів від присутніх членів цього органу за наявності кворуму.

Рішення про виключення з Профспілки члена профспілкового органу приймається тим органом, членом якого він є, якщо за нього проголосувало більше двох третин присутніх членів цього органу за наявності кворуму.

2.15. Питання про застосування заходів впливу до профгрупорга (заступника профгрупорга) вирішується на зборах профгрупи більшістю голосів від учасників зборів за наявності кворуму. Рішення про виключення з Профспілки профгрупорга (заступника профгрупорга) приймається зборами профгрупи, якщо за нього проголосувало більше двох третин учасників зборів за наявності кворуму.

2.16. Рішення про застосування заходів впливу, аж до виключення, до члена контрольно-ревізійної комісії приймається на зборах (конференції, з'їзді), якщо за нього проголосувало більше двох третин учасників зборів, конференції, з'їзду за наявності кворуму.

2.17. У випадку застосування заходів впливу вищестоящим виборним органом про це інформується відповідна організація профспілки.

2.18. Членство в Профспілці припиняється у випадках:

2.18.1 виходу з Профспілки за власним бажанням;

2.18.2 виключення з Профспілки;

2.18.3 засудження до позбавлення волі за здійснення злочину за вироком суду, що вступив у законну силу;

2.18.4 втрати зв’язку з Профспілкою (в тому числі у зв’язку зі смертю).

2.19. Порядок припинення членства в Профспілці.

2.19.1. Член профспілки, що подав заяву про свій вихід із Профспілки, знімається з обліку, про що відповідним профспілковим органом вноситься запис до протоколу засідання.

2.19.2. Виключення з Профспілки:

2.19.2.1. Рішення про виключення з Профспілки члена профспілки приймається на зборах (конференції) первинної організації профспілки (її структурного підрозділу) або відповідним чи вищестоящим профспілковим органом більшістю голосів учасників зборів (конференції) або присутніх членів профспілкового органу за наявності кворуму.

Про виключення з Профспілки вищестоящим органом повідомляється відповідна організація профспілки.

2.19.2.2. Рішення про виключення з Профспілки структурним підрозділом первинної організації профспілки набуває чинності після його затвердження профспілковим комітетом цієї організації.

2.19.2.3. Виключений з Профспілки має право в місячний термін оскаржити це рішення до вищестоящого профспілкового органу, який зобов’язаний розглянути заяву в строк не більше одного місяця з дня його надходження і винести остаточне рішення.

2.19.3. Рішення про виключення з Профспілки члена профспілки, звільненого в зв’язку із засудженням до позбавлення волі за вироком суду, що набрав законної сили, приймається на засіданні профспілкового комітету без його участі.

2.19.4. Знімається з профспілкового обліку, як такий що втратив зв’язок з Профспілкою, член профспілки, який не знявся з профспілкового обліку в зв’язку зі звільненням протягом 3-х місячного строку (крім випадків, передбачених пунктом 2.7.), а також у зв’язку зі смертю, про що робиться запис в протоколі засідання відповідного профспілкового органу.

2.20. Заходи впливу у вигляді зауваження та догани діють протягом року з моменту прийняття рішення і можуть бути зняті достроково органом, який прийняв рішення про їх застосування.

2.21. Особи, які виключені з Профспілки, а також вийшли з Профспілки за власним бажанням можуть бути знову прийняті в Профспілку на загальних підставах, але не раніше ніж через рік.

2.22. Особи, які вийшли чи виключені з Профспілки, втрачають всі права члена профспілки, передбачені цим Статутом.

2.23. Профспілковий стаж осіб, які вийшли з Профспілки за власним бажанням чи виключених з Профспілки переривається і при повторному вступі до Профспілки не поновлюється.

III. Організаційна структура та виборні органи Профспілки

3.1. Профспілка організується за виробничо-професійним і територіальним принципом незалежно від форм власності та видів діяльності підприємств.

3.2. Основою Профспілки є її члени.

3.3. Організаційна структура:

3.3.1 Профспілка;

3.3.2 територіальні організації профспілки;

3.3.3 первинні організації профспілки.

3.4. В структурі Профспілки можуть створюватись об’єднані організації профспілки, представництва, ради голів профкомів, комісії та інші утворення, які діють відповідно до положень, затверджених Центральним комітетом профспілки.

3.5. Реорганізація підприємств, як правило, не є підставою для зміни профспілкових структур.

Зміна назви підприємства, як правило, не є підставою для зміни назви первинної організації профспілки.

3.6. Профспілка, її організації набувають прав та виконують обов’язки через свої керівні виборні органи, обрані у відповідності до цього Статуту.

3.7. Голови керівних виборних органів всіх рівнів, які обрані депутатами Верховної Ради України, можуть здійснювати свої повноваження у Профспілці на громадських засадах.

3.8. Норми представництва, порядок виборів делегатів на конференцію, з'їзд, порядок виборів керівних виборних органів Профспілки встановлюються відповідним профспілковим органом згідно з Положенням про проведення зборів, конференцій, з'їзду, затвердженим Центральним комітетом профспілки.

3.9. Рішення про початок та строки проведення звітної та звітно-виборної кампанії в Профспілці приймається Центральним комітетом профспілки.

3.10. Порядок обрання делегатів:

3.10.1. Делегати на конференцію первинної організації профспілки обираються на зборах (конференціях) структурних підрозділів первинної організації профспілки.

3.10.2. Делегати на конференцію територіальної організації профспілки обираються на зборах (конференціях) первинних організацій профспілки з урахуванням представництва не менше одного делегата від кожної первинної організації, що входять до складу територіальної організації.

3.10.3. Делегати на з’їзд (конференцію) Профспілки обираються на зборах (конференціях) первинних організацій профспілки.

За наявності форс-мажорних обставин, вказаних в пунктах 3.17, 3.19 цього Статуту делегати на з’їзд (конференцію) можуть обиратися на пленумах (засіданнях) керівних виборних органів.

3.10.4. Голови керівних виборних органів усіх рівнів і їх заступники, голови контрольно-ревізійних комісій є делегатами відповідних конференцій і з'їзду за посадою.

3.10.5. Делегатом є кандидат, який набрав більше половини голосів учасників зборів, конференцій, з'їзду за наявності кворуму.

3.11. Відповідний керівний виборний орган оголошує про скликання та порядок денний:

3.11.1 зборів (конференцій) первинних організацій – не менше ніж за 10 календарних днів;

3.11.2 конференцій територіальних організацій – не менше ніж за 20 календарних днів;

3.11.3 з'їзду (конференції) Профспілки – не менше ніж за 30 календарних днів.

3.12. Порядок обрання профспілкових органів:

3.12.1. Керівні виборні органи всіх рівнів обираються на зборах, конференції, з'їзді.

3.12.2. В період між зборами, конференціями, з’їздами замість вибулих, члени керівних виборних органів можуть обиратися методом прямого делегування.

При методі прямого делегування організація профспілки обирає та делегує своїх представників у відповідний профспілковий орган із правом їх дострокового відкликання чи заміни та з наступним підтвердженням їх повноважень на засіданні цього органу.

3.12.3. Виконавчі виборні органи Профспілки і її організаційних ланок обираються відповідними керівними органами із їх складу.

3.12.4. Членами профспілкових органів можуть бути обрані тільки члени профспілки.

3.12.5. Керівні виборні органи формують комісії з основних напрямків профспілкової роботи.

3.12.6. Обрані зборами, конференцією, з'їздом голови, заступники голів профспілкових органів усіх рівнів за посадою є членами відповідних керівних виборних органів.

3.12.7. Обраними членами профспілкових органів вважаються кандидати, які набрали більше половини голосів членів профспілки присутніх на зборах, делегатів конференції, з’їзду, членів керівного виборного органу які приймали участь у голосуванні, при наявності кворуму на момент голосування.

3.13. Роботодавці (керівник і члени уповноваженого органу управління) не можуть бути членами профспілкових органів всіх рівнів.

3.14. Вибори делегатів конференцій, з'їзду, членів керівних виборних органів проводяться відкритим чи таємним голосуванням. Рішення про форму голосування приймається зборами, конференцією, з'їздом.

3.15. Порядок обрання голів (заступників) профспілкових органів, голів постійних та контрольно-ревізійних комісій:

3.15.1. Вибори голів керівних виборних органів та їх заступників проводяться безпосередньо на зборах, конференції, з'їзді.

Вибори голів та їх заступників можуть проводитись на засіданні (пленумі) керівного виборного органу, якщо ці повноваження йому передані вищим органом, а також у випадках, передбачених пунктом 3.15.10 цього Статуту.

3.15.2. Форма голосування – відкрита чи таємна визначається зборами, конференцією, з'їздом, на засіданні (пленумі) профспілкового органу.

У випадку висування двох і більше кандидатур, вибори голів, їх заступників проводяться таємним голосуванням, шляхом використання бюлетенів.

3.15.3. Головою керівного виборного органу Профспілки і територіальної організації може бути обраний тільки член профспілки, який перебуває на момент виборів не менш п’яти останніх років у Профспілці.

3.15.4. Головою керівного виборного органу первинної організації профспілки може бути обраний тільки член профспілки, який перебуває на момент виборів не менше п’яти останніх років на обліку в даній первинній організації, за виключенням первинної організації навчальних закладів та створених менше п’яти років назад.

3.15.5. Вперше обраним головою керівних виборних органів первинної організації профспілки (крім структурного підрозділу), територіальної організації профспілки та Профспілки металургів і гірників України не може бути член профспілки, який досяг повного пенсійного віку на момент виборів, крім діючих заступників.

3.15.6. Секретарі керівних виборних органів Профспілки і її організаційних ланок, голови постійних комісій обираються на засіданні (пленумі) керівного виборного органу, якщо інший порядок не визначено зборами, конференцією, з'їздом.

3.15.7. Голови контрольно-ревізійних комісій обираються на зборах, конференції, з'їзді.

3.15.8. Кандидатури голів профспілкових органів і контрольно-ревізійних комісій можуть пропонуватись учасниками зборів, делегатами конференції, з'їзду, комісією з підготовки зборів, конференції, з'їзду, вищестоящими профспілковими органами.

3.15.9. Дострокове переобрання голови (заступника) керівного виборного органу будь-якого рівня проводиться органом Профспілки, який його обрав.

3.15.10. При звільненні голови (заступника) керівного виборного органу будь-якого рівня за власним бажанням, за станом здоров’я, у випадку смерті вибори голови (заступника) можуть проводитись відповідним керівним виборним органом.

3.15.11. Обраними вважаються кандидати, які набрали більше половини голосів членів профспілки присутніх на зборах, делегатів конференції, з’їзду, членів керівного виборного органу які приймали участь в голосуванні, при наявності кворуму на момент голосування.

Якщо за результатами голосування при наявності в списках більше двох кандидатів, жоден із них не набрав половини голосів, то до другого туру голосування допускається два кандидата, які набрали найбільшу кількість голосів.

Якщо в другому турі голосування жодна із кандидатур не набрала більше половини голосів, то збори, конференція, з’їзд, засідання (пленум) керівного виборного органу приймають рішення про висування інших кандидатур.

3.16. Профспілкові збори, засідання (пленуми) профспілкових органів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини (більше 50 відсотків голосів) членів профспілкової організації або обраних членів профспілкового органу (наявність кворуму).

Профспілкові конференції і з'їзди визнаються правомочними при участі в них не менше двох третин делегатів.

3.17. Рішення зборів, конференцій, з’їздів, профспілкових органів приймаються більшістю голосів учасників зборів, конференцій, з'їзду, присутніх членів профспілкового органу за наявності кворуму.

У разі, якщо за форс-мажорних обставин (стихійне лихо, катастрофа, військові дії, страйки, революції, епідемії) неможливо провести конференцію, засідання (пленум) профспілкового органу, рішення приймається шляхом опитування (за телефоном, електронною поштою, за допомогою відео-селектора, інтернет-конференції та ін.).

3.18. Порядок скликання, проведення зборів, конференцій, з'їзду визначається Положенням про проведення зборів, конференцій, з'їзду, затвердженим Центральним комітетом профспілки.

3.19. Чергові вибори профспілкових органів проводяться один раз на п’ять років в строки, встановлені Центральним комітетом. Термін повноважень профспілкових органів починається з моменту їх обрання і закінчується в момент обрання нового складу профспілкового органу в строки, встановлені Центральним комітетом.

Звіт профспілкових органів проводиться через два з половиною роки на зборах (конференції).

Термін повноважень голів і їх заступників встановлюється на період повноважень відповідного профспілкового органу.

Якщо обрання профспілкових органів і голів проводилось не в період звітно-виборної кампанії в Профспілці, передбаченої пунктом 3.9 Статуту, то чергові вибори проводяться в установлений строк звітно-виборної кампанії для відповідної структури в Профспілці.

У разі, якщо за форс-мажорних обставин (стихійне лихо, катастрофа, військові дії, страйки, революції, епідемії) звіти і вибори не можна провести в установлені строки, Центральний комітет профспілки приймає рішення про продовження повноважень профспілкових органів і строків звітів і виборів.

3.20. Засідання, пленуми керівних виборних органів Профспілки і її територіальних і первинних організацій проводяться у разі необхідності, але не рідше:

3.20.1 для профспілкових комітетів – одного разу в 3 місяці;

3.20.2 для територіальних комітетів – одного разу в 6 місяців;

3.20.3 для Центрального комітету профспілки – одного разу в 6 місяців.

3.21. Рішення зборів, конференцій, з'їздів оформляються протоколом, який підписується головуючим та секретарем зборів, конференції, з'їзду.

Засідання профспілкових органів оформляються протоколом і підписуються головою відповідного органу.

3.22. Рішення вищестоящих організацій профспілки і їх виборних органів, прийняті в рамках їх компетенції, визначеної цим Статутом і відповідним законодавством, є обов'язковими для виконання нижчестоящими організаціями і їх виборними органами.

3.23. Рішення профспілкового органу будь-якої організаційної ланки профспілки, що суперечить даному Статуту і законодавству, є недійсним.

Рішення про відміну неправомірного рішення приймається вищими або вищестоящими профспілковими органами.

IV. Первинні організації профспілки

4.1. Первинна організація Профспілки металургів і гірників України є її організаційною ланкою.

Первинні організації профспілки можуть об'єднувати членів профспілки, що працюють на різних підприємствах за рішенням зборів (конференції) членів профспілки.

4.2. Первинна організація профспілки створюється на зборах при наявності не менше 3 членів профспілки.

Одночасно з ухваленням рішення про створення первинної організації профспілки збори ухвалюють рішення щодо входження до складу відповідної територіальної організації, а в разі її відсутності на території, напряму в Профспілку.

4.3. Первинна організація профспілки діє на підставі Положення про первинну організацію профспілки, прийнятого зборами (конференцією) у відповідності з цим Статутом чи Положенням, затвердженим Центральним комітетом профспілки.

4.4. Рішення про створення первинної організації профспілки та прийняте Положення про первинну організацію направляється Центральному комітету для затвердження та включення до Реєстру організаційних ланок Профспілки і видачі Свідоцтва, що підтверджує приналежність до ПМГУ.

Положення про Реєстр затверджується Центральним комітетом профспілки.

4.5. Первинна організація профспілки, що отримала статус юридичної особи на підставі цього Статуту й відповідно до законодавства, направляє повідомлення відповідному місцевому органу юстиції про приналежність до Профспілки для включення до реєстру громадських формувань.

Первинні організації профспілки також письмово повідомляють про це роботодавця.

4.6. Збори (конференція) скликаються профспілковим комітетом по мірі необхідності, але не рідше одного разу в два з половиною роки.

Про проведення зборів (конференції) інформується відповідний вищестоящий профспілковий орган.

4.7. Первинна організація профспілки самостійно визначає свою структуру, може створювати цехові, дільничні організації, профгрупи.

4.8. Позачергові збори (конференція) первинної організації профспілки повинні бути скликані профкомом у місячний строк на вимогу: вищестоящого профспілкового органу або на вимогу однієї третини структурних підрозділів організації профспілки, що об'єднують не менше однієї третини членів профспілки.

4.9. Збори (конференція) первинної організації профспілки:

4.9.1. Визначають основні напрямки роботи первинної організації у відповідності до мети і завдань Профспілки.

4.9.2. Заслуховують і затверджують звіти профспілкового комітету й контрольно-ревізійної комісії.

4.9.3. Обирають профспілковий комітет.

4.9.4. Обирають голову (заступників голови) профспілкового комітету.

4.9.5. Обирають контрольно-ревізійну комісію і її голову.

4.9.6. Затверджують кошторис первинної організації профспілки в межах її власних коштів.

4.9.7. Обирають делегатів на конференції (з'їзд) вищестоящих організацій профспілки за встановленою квотою.

4.9.8. Приймають в члени профспілки.

4.9.9. Виключають з Профспілки членів профспілки, у випадках, передбачених пунктом 2.11.

4.9.10. Ухвалюють рішення про зміну назви чи припинення первинної організації профспілки, про що інформується вищестоящий профспілковий орган.

4.9.11. Можуть розглядати будь-які питання діяльності первинної організації профспілки відповідно до діючого законодавства, Статуту Профспілки, Положення про первинну організацію профспілки.

4.9.12. Можуть делегувати частину своїх повноважень профспілковому комітету, крім передбачених пунктами 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.5, 4.9.7, які є виключною компетенцією зборів (конференції).

4.10. В первинній організації профспілки можуть обиратися наступні профспілкові органи:

4.10.1 в цехових (дільничних) профспілкових організаціях – цехові (дільничні) комітети профспілки;

4.10.2 в первинній організації профспілки, що об'єднує менше 15 членів профспілки, – профорганізатор, його заступник;

4.10.3 в первинних організаціях профспілки, що об'єднують більше 15 членів профспілки – профспілкові комітети і, по мірі необхідності, президії й секретаріати.

В профспілковій групі первинної організації обираються профгрупорги, їх заступники.

4.11. За рішенням зборів (конференцій) і за згодою вищестоящого профспілкового органу замість профспілкового органу, голови обирається профспілковий представник, що може перебувати в штаті вищестоящої організації.

Профспілковий представник наділяється правами й повноваженнями голови і профспілкового органу.

У своїй роботі профспілковий представник керується Положенням, затвердженим Центральним комітетом профспілки.

4.12. Профспілковий комітет первинної організації профспілки (профком):

4.12.1. Організує й проводить роботу в період між профспілковими зборами (конференціями) на підставі їх рішень і відповідно до Статуту, Положення про первинну організацію профспілки.

4.12.2. Ухвалює рішення щодо проведення зборів (конференції), визначає норму представництва й порядок денний.

4.12.3. Затверджує плани роботи профкому.

4.12.4. Обирає голову, заступника (заступників) голови профкому, в порядку, визначеному пунктом 3.15 цього Статуту, при необхідності – скарбника, підтверджує повноваження членів профспілкового комітету, делегованих до його складу в період між зборами (конференціями) і делегує своїх представників, замість вибулих, у вищестоящий керівний виборний орган.

4.12.5. Формує комісії з напрямків діяльності, визначає повноваження й обирає голів цих комісій.

4.12.6. Визначає структуру первинної організації й затверджує регламент роботи профспілкових органів.

4.12.7. У межах власних коштів, відповідно до нормативних документів Профспілки, визначає штатний розпис (у тому числі умови оплати праці) профспілкових працівників, фонд заробітної плати, розмір доплат профспілковому активу, здійснює прийом і звільнення головного бухгалтера, надає право першого й другого підпису.

4.12.8. Ухвалює рішення щодо придбання або відчуження (за узгодженням з вищестоящим профспілковим органом) нерухомого майна первинної організації, про розпорядження ним, у тому числі й передачу об'єктів в оренду (крім майна, переданого Профспілкою або територіальною організацією в оперативне управління).

4.12.9. Ухвалює рішення щодо нагородження й заохочення профактиву і членів профспілки.

4.12.10. Виключає із членів профспілки або затверджує виключення із Профспілки.

4.12.11. Має право створювати благодійні фонди, каси взаємодопомоги, кредитні спілки, фонди соціального захисту, недержавні пенсійні фонди й інші підприємства, установи і організації із правами юридичної особи.

4.12.12. Здійснює облік членів профспілки.

4.12.13. Організує й проводить семінари, навчання профспілкового активу, формує резерв профспілкових кадрів.

4.12.14. Укладає колективний договір підприємства з урахуванням зобов'язань і норм Генеральної, Галузевої і Регіональної угод, контролює і звітує про його виконання перед трудовим колективом і вищестоящими профспілковими органами.

4.12.15. Разом з роботодавцем вирішує питання введення, перегляду та зміни норм праці.

4.12.16. Разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов введення і розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

4.12.17. Разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, введення підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення понаднормових робіт, робіт у вихідні дні й т.п.

4.12.18. Разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників.

4.12.19. Бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні і затвердженні переліку та порядку надання працівникам соціальних пільг.

4.12.20. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

4.12.21. Представляє інтереси членів профспілки за їх дорученням при розгляді індивідуальних трудових спорів і в колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню всіма передбаченими законодавством способами. Організує проведення страйків.

4.12.22. Організує і проводить акції протесту по захисту інтересів членів профспілки, у тому числі в підтримку рішень вищестоящих профспілкових органів.

4.12.23. Ухвалює рішення про вимогу до власника розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, якщо він порушує Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавство про працю, про охорону праці, не виконує зобов'язання за колективним договором.

4.12.24. Дає згоду або відмовляє в дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця із працівником, що є членом даної організації профспілки, у випадках, передбачених законами.

4.12.25. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці.

4.12.26. Бере участь у розробці й реалізації на підприємстві комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів по охороні праці, усунення причин нещасних випадків і профзахворювань, здійснює контроль за використанням засобів щодо поліпшення умов і охорони праці, передбачених колективним договором.

4.12.27. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на підприємстві безпечних і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, громадського харчування, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.

4.12.28. Здійснює контроль за підготовкою та наданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей.

4.12.29. Здійснює контроль за наданням пенсіонерам і інвалідам, що працювали до пенсії на підприємстві, права користування нарівні з його працівниками, наявними можливостями по медичному обслуговуванню, забезпеченню житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних установ та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства та колективним договором.

4.12.30. Представляє інтереси застрахованих осіб у комісії соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором, до санаторіїв, профілакторіїв, баз і будинків відпочинку, туристичних комплексів та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників.

4.12.31. Разом з роботодавцем забезпечує здійснення заходів, спрямованих на підвищення соціально-економічного захисту молоді, жінок і ветеранів праці.

4.12.32. Бере участь у розробці й реалізації заходів, спрямованих на ефективне використання діючих та створення нових робочих місць, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників, попередження масових звільнень працівників з ініціативи органу управління або власника, недопущення необґрунтованого скорочення робочих місць, сприяння перекваліфікації і працевлаштуванню при можливому вивільненні.

4.12.33. Разом з роботодавцем відповідно до колективного договору, визначає розмір коштів, що направляються на будівництво, реконструкцію, придбання і утримання житла, здійснює облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому порядку житлову площу в будинках, побудованих на кошти або за участю підприємства, а також ту житлову площу, що надається власникові в розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників.

4.12.34. Представляє права та інтереси працівників в управлінні підприємством, а також у процесі приватизації, реструктуризації, зміні власника, бере участь у роботі відповідних комісій, може вкладати свої кошти в акції підприємств, які приватизуються, представляє інтереси працівників підприємства – боржника в ході процедури банкрутства.

4.12.35. Разом з роботодавцем сприяє створенню працівникам умов для реалізації їх права на заняття фізичною культурою і спортом, організує проведення спортивно-масових заходів і забезпечує участь спортсменів у змаганнях.

4.12.36. Організує оздоровлення членів профспілки і членів їх сімей, здійснює видачу путівок, а також проведення культурно-масових заходів.

4.12.37. Одержує безкоштовну інформацію від роботодавців, їх об'єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств.

4.12.38. Має право одержувати інформацію від роботодавців з питань умов і оплати праці, а також соціально-економічного розвитку підприємства та виконання колективних договорів і угод, фінансову звітність про діяльність підприємства відповідно до діючого законодавства.

4.12.39. Може ухвалювати рішення щодо переходу на бухгалтерське обслуговування територіального органу профспілки.

4.12.40. Формує кадровий резерв профактиву з числа перспективних членів профспілки.

4.12.41. Розглядає колективні та індивідуальні звернення членів профспілки.

4.12.42. Здійснює повноваження, делеговані зборами (конференцією).

4.12.43. При неможливості скликання зборів (конференції) ухвалює рішення про ліквідацію первинної організації профспілки.

4.12.44. Має також інші права, передбачені законодавством України.

4.12.45. Може передати частину своїх повноважень президії (секретаріату) і цеховим комітетам.

4.13. Профспілковий комітет первинної організації зобов'язаний:

4.13.1. Виконувати вимоги законодавства, цього Статуту, постанови з'їздів (конференцій), пленумів, президій вищестоящих профспілкових органів, рішення зборів (конференцій) первинної організації.

4.13.2. Не допускати дій, що ведуть до дискредитації й розколу єдності Профспілки, та наносять шкоду її роботі.

4.13.3. Щорічно до 5 лютого інформувати вищестоящий профспілковий орган про чисельність своєї організації та загальну суму членських внесків, що надійшли на 1 січня кожного року, надавати піврічний і річний фінансовий звіт про витрати коштів профспілкового бюджету до 20 числа місяця, що слідує за звітним періодом.

4.13.4. Здійснювати перерахування не менше 20 відсотків від утриманих членських профспілкових внесків на організаційно-статутну діяльність відповідного територіального і Центрального комітетів профспілки.

4.14. Голова профспілкового комітету:

4.14.1. Без доручення діє від імені первинної організації профспілки, представляє її інтереси та інтереси членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах, у відносинах з роботодавцями та іншими юридичними і фізичними особами.

4.14.2. Організує роботу профспілкової організації, профкому, президії, підготовку та проведення зборів (конференцій), підписує прийняті ними рішення.

4.14.3. Підзвітний профкому, зборам (конференції) первинної організації, вищестоящим організаціям і їх органам, несе відповідальність перед Профспілкою за організацію виконання ухвалених рішень, положень Статуту, за своєчасність та повноту збору членських профспілкових внесків і дотримання порядку їх обов'язкових відрахувань.

4.14.4. За рішенням профкому розпоряджається майном і коштами профспілкової організації, укладає та підписує договори, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки.

4.14.5. Керує апаратом організації профспілки, укладає і розриває трудові договори з найманими працівниками згідно з штатним розписом, визначає їх посадові обов'язки, видає розпорядження по апарату.

4.14.6. Організує облік і зберігання документів по особовому складу, передачу їх на державне зберігання при ліквідації організації.

4.14.7. Веде прийом членів профспілки, організує розгляд їх письмових звернень.

4.14.8. Від імені первинної організації профспілки укладає колективний договір з трудовим колективом апарату організації.

4.14.9. Має право першого підпису фінансових документів первинної організації профспілки.

4.14.10. Від імені первинної організації профспілки підписує листи, звернення, телеграми та інші документи.

4.14.11. Виконує інші дії в межах прав, наданих законодавством юридичній особі, рішеннями зборів (конференцій), виборних профспілкових органів, колективними договорами, угодами, цим Статутом і Положенням про первинну організацію профспілки.

4.15. В обов'язки заступника (першого заступника) входить заміщення голови профспілкового комітету у випадку його відсутності.

При здійсненні даного повноваження заступник (перший заступник) голови профкому користується всіма правами й виконує всі обов'язки, встановлені для голови профспілкового комітету, включаючи право першого підпису фінансових документів.

4.16. Голова, заступник (заступники) профкому підзвітні профспілковому комітету, зборам (конференції) первинної організації профспілки, вищестоящим профспілковим органам і діють у межах компетенції, встановленої законодавством, цим Статутом і Положенням про первинну організацію профспілки.

4.17. Дострокові вибори профспілкового комітету, його голови можуть бути проведені у випадку грубого порушення ними цього Статуту, невиконання постанов профспілкових органів, здійснення дій, спрямованих на дискредитацію і розкол єдності Профспілки.

4.18. Дострокові вибори проводяться на зборах (конференції), скликаних за рішенням профспілкового комітету на підставі письмової вимоги не менше однієї третини членів профспілки, що є на обліку не менше ніж в одній третині структурних підрозділів організації профспілки, з ініціативи самого профспілкового комітету або за рішенням пленуму вищестоящого профспілкового органа.

4.19. Звільнення голови (заступника голови) профкому, головного бухгалтера за власним бажанням або за станом здоров'я здійснюється профспілковим комітетом (президією).

V. Територіальні організації профспілки

5.1. Територіальні організації профспілки – об'єднання членів профспілки, які є на обліку в первинних організаціях профспілки, що діють на певній території.

Територіальні організації профспілки створюються з метою здійснення представництва та захисту прав та інтересів членів профспілки у відповідних органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, судах, у відносинах з роботодавцями (власниками), іншими юридичними і фізичними особами, надання практичної, інформаційної, методичної та іншої допомоги первинним організаціям профспілки, координації їх діяльності.

5.2. Територіальна організація профспілки діє відповідно до законодавства, цього Статуту, Положення про територіальну організацію профспілки, затвердженого Центральним комітетом профспілки.

5.3. Територіальні організації профспілки створюються за рішенням Центрального комітету з ініціативи первинних організацій профспілки на конференції, за участю делегатів від усіх первинних організацій профспілки, що здійснюють свою діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Рішення про створення територіальної організації та прийняте Положення про територіальну організацію надається Центральному комітету для затвердження та включення до Реєстру організаційних ланок Профспілки і видачі Свідоцтва про належність до ПМГУ.

5.4. Територіальні організації профспілки, що отримали статус юридичної особи на підставі цього Статуту, направляють повідомлення відповідному місцевому органу юстиції про належність до Профспілки для включення до реєстру громадських формувань.

5.5. Право скликання вищого органу територіальної організації профспілки – конференції належить територіальному комітету профспілки.

5.6. Конференції територіальної організації профспілки проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в два з половиною роки.

5.7. Територіальний комітет профспілки зобов'язаний протягом місяця скликати і провести позачергову конференцію територіальної організації профспілки з ініціативи Центрального комітету профспілки або на вимогу не менше однієї третини первинних організацій профспілки, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на обліку в яких нараховується не менше однієї третини членів профспілки.

5.8. Конференція територіальної організації профспілки:

5.8.1. Розробляє тактику дій і визначає основні напрямки діяльності територіальної організації профспілки, у відповідності з основними напрямками та рішеннями з’їзду.

5.8.2. Заслуховує та затверджує звіти про роботу виборних органів і контрольно-ревізійної комісії.

5.8.3. Обирає територіальний комітет профспілки, контрольно-ревізійну комісію і її голову.

5.8.4. Обирає делегатів на конференції в профспілкові об'єднання.

5.8.5. Обирає голову (заступників) територіального комітету.

5.8.6. Вносить пропозиції щодо обрання членів Центрального комітету профспілки і контрольно-ревізійної комісії Профспілки, делегує членів Центрального комітету в період між з'їздами, замість вибулих.

5.8.7. Вирішує інші питання діяльності територіальної організації відповідно до цього Статуту.

5.8.8. Приймає рішення про зміну назви та припинення територіальної організації профспілки шляхом реорганізації чи ліквідації.

5.8.9. Може передати частину своїх повноважень територіальному комітету, крім передбачених пунктами 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, які відносяться до виключної компетенції конференції.

5.9. Територіальний комітет профспілки:

5.9.1. Координує і направляє діяльність первинних організацій профспілки, заслуховує звіти та інформації профспілкових комітетів організацій профспілки, що діють на відповідній території.

5.9.2. Ухвалює рішення щодо проведення конференції, встановлює первинним організаціям профспілки норму представництва по обранню делегатів на конференцію територіальної організації.

5.9.3. Підтверджує повноваження членів територіального комітету, делегованих первинними організаціями профспілки в період між конференціями, замість вибулих.

5.9.4. У період між конференціями делегує своїх представників у Центральний комітет профспілки, замість вибулих.

5.9.5. Формує із членів територіального комітету комісії з напрямків діяльності, визначає їх повноваження й обирає голів цих комісій. Затверджує територіальної організації і регламент роботи профспілкових органів.

5.9.6. Здійснює в необхідних випадках прийом в члени профспілки, розглядає скарги членів профспілки на виключення їх із Профспілки.    5.9.7. Ухвалює рішення щодо входження в міжгалузеві регіональні об'єднання профспілок (організацій профспілок).

5.9.8. Готує пропозиції до Генеральної, Галузевої і Регіональної угод.

5.9.9. Вивчає стан економічного й соціального розвитку регіону.

5.9.10. Надає допомогу первинним організаціям, що входять в територіальну організацію, в розробці та укладенні колективних договорів, домагається включення в них норм і зобов'язань Генеральної, Галузевої і Регіональної угод.

5.9.11. Проводить аналіз і експертизу проектів колективних договорів підприємств.

5.9.12. Вживає заходів для попередження колективних трудових спорів (конфліктів), бере участь у їх вирішенні. У разі потреби, формує і висуває вимоги до роботодавця (власника).

5.9.13. Організує та проводить акції протесту для захисту інтересів членів профспілки, у тому числі в підтримку рішень, прийнятих Центральним комітетом.

5.9.14. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю, оплату і охорону праці, виконанням колективних договорів і угод, здійснює представництво і захист прав та інтересів членів профспілки.

5.9.15. Бере участь у розробці та реалізації регіональних програм зайнятості.

5.9.16. Надає допомогу первинним організаціям у питаннях соціально-економічного і правового захисту членів профспілки, культурно-побутового обслуговування, оздоровчої, спортивної роботи і приватизації.

5.9.17. Бере участь у роботі територіальних правлінь фондів соціального страхування.

5.9.18. Організує проведення масових, спортивних заходів, оглядів художньої самодіяльності, сприяє профспілковим організаціям у розвитку фізичної культури.

5.9.19. Контролює своєчасність та повноту надходжень членських профспілкових внесків у територіальну організацію.

5.9.20. Організує і проводить навчання профспілкових кадрів та активу.

5.9.21. Організує й сприяє проведенню звітів і виборів у первинних організаціях профспілки.

5.9.22. Організує виконання рішень з'їзду (конференції) Профспілки, пленуму Центрального комітету, територіальних профспілкових конференцій, забезпечує взаємодію первинних організацій і Центрального комітету профспілки, заслуховує звіти та інформацію членів Центрального комітету від регіонів, своїх представників в органах влади і управління, інформує Центральний комітет профспілки про стан справ у територіальній організації профспілки.

5.9.23. Скасовує рішення первинної організації профспілки і її виборних органів, якщо вони суперечать Статуту і нормам законодавства.

5.9.24. Узагальнює і поширює досвід роботи, проводить загальні заходи з іншими профспілковими і зацікавленими органами.

5.9.25. Затверджує кошторис, управляє профспілковим бюджетом, в межах власних коштів, відповідно до нормативних документів Профспілки, затверджує структуру апарату територіальної організації, штатний розпис, фонд заробітної плати, здійснює прийом і звільнення головного бухгалтера, надає право першого й другого підпису, затверджує план роботи територіального комітету.

5.9.26. Приймає рішення про відчуження нерухомого майна територіальної організації профспілки, про розпорядження ним, у тому числі і передачу об'єктів в оренду (крім майна, переданого Профспілкою в управління).

5.9.27. Захищає права та інтереси профспілкового активу, працівників апарату профкому від дискримінаційних дій роботодавців відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.9.28. Здійснює обов'язкові відрахування частини членських профспілкових внесків Центральному комітету профспілки і обласним профспілковим об'єднанням.

5.9.29. Ухвалює рішення щодо створення благодійних фондів, кас взаємодопомоги, кредитних спілок, фондів соціального захисту, недержавного пенсійного фонду, а також інших підприємств, установ або організацій із правами юридичної особи.

5.9.30. Веде облік коштів первинної організації профспілки, які перейшли на розрахунково-касове обслуговування в територіальну організацію.

5.9.31. Обирає голову, заступника (заступників) голови, в порядку, визначеному пунктом 3.15 цього Статуту, президію і, при необхідності, секретаріат.

5.9.32. Затверджує рішення про створення первинної організації профспілки.

5.9.33. Приймає рішення про ліквідацію територіальної організації профспілки, якщо на території відсутні первинні організації профспілки.

5.9.34. Приймає рішення про ліквідацію первинної організації профспілки, за погодженням з Центральним комітетом, якщо відсутні члени профспілки та неможливе скликання зборів (конференції) цієї організації.

5.9.35. Може делегувати частину своїх повноважень президії (секретаріату).

5.10. Рішення, прийняті територіальним комітетом профспілки в межах своїх повноважень, обов'язкові для виконання первинними організаціями профспілки, що входять у територіальну організацію профспілки.

5.11. Президія територіального комітету:

5.11.1. Заслуховує звіти та інформацію первинних організацій профспілки з усіх напрямків їх роботи.

5.11.2. Організує виконання планів роботи територіальної організації профспілки.

5.11.3. Здійснює контроль за роботою первинних організацій профспілки по виконанню рішень конференції територіальної організації профспілки.

5.11.4. Ухвалює рішення щодо заохочення профспілкових активістів.

5.11.5. Визначає умови оплати профспілкових працівників апарату територіального комітету.

5.11.6. Ухвалює рішення щодо придбання нерухомого майна територіальної організації профспілки.

5.11.7. Розглядає інші питання діяльності територіальної організації, делеговані територіальним комітетом.

5.12. Рішення президії територіального комітету профспілки, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання первинними організаціями профспілки і їх виборними органами.

5.13. Секретаріат територіального комітету має право розглядати й ухвалювати рішення щодо поточних питань діяльності територіальної організації профспілки в межах повноважень, наданих територіальним комітетом профспілки.

5.14. Голова територіального комітету профспілки:

5.14.1. Без доручення діє від імені територіальної організації профспілки, представляє її інтереси й інтереси членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах, у відносинах з роботодавцями та іншими юридичними і фізичними особами.

5.14.2. Організує роботу територіальної організації профспілки, її виборних органів по виконанню статутних завдань Профспілки і рішень з'їздів (конференцій) Профспілки, територіального комітету профспілки і підписує прийняті територіальним комітетом його президією (секретаріатом) рішення.

5.14.3. Несе відповідальність перед Профспілкою за організацію виконання ухвалених рішень виборних органів територіальної організації профспілки, Центрального комітету профспілки, положень Статуту, за повноту надходжень членських профспілкових внесків в територіальну організацію і дотримання порядку їх обов'язкових відрахувань.

5.14.4. За рішенням територіального комітету розпоряджається майном і коштами профспілкової організації, укладає і підписує договори, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки.

5.14.5. Керує роботою апарату територіальної організації, укладає і розриває трудові договори з найманими працівниками апарату, визначає їх посадові обов'язки.

5.14.6. Організує облік і зберігання документів по особовому складу, передачу їх на державне зберігання при ліквідації організації.

5.14.7. Веде прийом членів профспілки, організує розгляд їх письмових звернень.

5.14.8. Від імені територіальної організації профспілки підписує листи, телеграми, звернення, заяви та інші документи.

5.14.9. Від імені територіальної організації укладає колективний договір з трудовим колективом апарату територіальної організації.

5.14.10. Видає розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками апарату.

5.14.11. Користується іншими правами й виконує інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, цим Статутом.

5.15. Розподіл обов'язків між головою і його заступником (заступниками) здійснюється відповідно до рішення президії.

5.16. Заступник (перший заступник) голови територіального комітету:

5.16.1. Заміщає голову територіального комітету в період його відсутності і в цей час користується всіма його правами, включаючи право першого підпису фінансових документів.

5.16.2. Здійснює координацію роботи апарату.

5.16.3. Керує окремими напрямками діяльності територіальної організації профспілки.

5.16.4. Підписує листи, звернення, заяви, телеграми та інші документи від імені територіальної організації профспілки в межах своєї компетенції.

5.17. Голова і його заступники підзвітні конференції, територіальному комітету, вищестоящим органам ПМГУ.

5.18. Дострокові вибори територіального комітету профспілки і його голови можуть бути проведені у випадку грубого порушення ними цього Статуту, невиконання постанов профспілкових органів, здійснення дій, спрямованих на дискредитацію і розкол єдності Профспілки, на конференції, скликаній за рішенням комітету, на вимогу не менше однієї третини первинних організацій, які об'єднують не менше однієї третини членів профспілки або за рішенням пленуму Центрального комітету профспілки.

5.19. Звільнення голови (заступника голови), головного бухгалтера за власним бажанням, за станом здоров'я чи в зв’язку зі смертю здійснюється президією територіального комітету.

VI. Всеукраїнська організація – Профспілка металургів і гірників України

6.1. Профспілка – Всеукраїнська організація, яка об'єднує всіх членів профспілки, що стоять на обліку в первинних організаціях профспілки, а також увійшли до територіальної організації профспілки і діють відповідно до цього Статуту.

6.2. Вищим органом Профспілки металургів і гірників України є з'їзд.

З'їзд скликається один раз в п’ять років за рішенням Центрального комітету профспілки.

6.3. Рішення про скликання позачергового з'їзду приймається Центральним комітетом профспілки на вимогу:

6.3.1 не менше однієї третини членів Центрального комітету профспілки шляхом збору підписів;

6.3.2 не менше однієї третини первинних організацій профспілки за рішенням їхніх зборів (конференцій), що об'єднують не менше однієї третини членів профспілки.

6.4. З'їзд Профспілки:

6.4.1. Визначає мету, завдання Профспілки, пріоритетні напрямки діяльності на черговий звітний період, затверджує програми діяльності Профспілки.

6.4.2. Заслуховує і затверджує звіти про діяльність Центрального комітету профспілки, контрольно-ревізійної комісії Профспілки.

6.4.3. Затверджує і вносить зміни до Статуту.

6.4.4. Затверджує Положення про контрольно-ревізійну комісію Профспілки.

6.4.5. Обирає Центральний комітет профспілки, контрольно-ревізійну комісію і її голову.

6.4.6. Обирає голову (першого заступника голови) Центрального комітету профспілки.

6.4.7. Приймає рішення щодо припинення діяльності Профспілки шляхом реорганізації чи ліквідації.

6.4.8. Розглядає будь-яке питання діяльності Профспілки відповідно до діючого законодавства, цього Статуту.

6.4.9. Може передати частину своїх повноважень Центральному комітету, крім передбачених пунктами 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 (за виключенням випадків, передбачених пунктом 10.2. цього Статуту), 6.4.4, 6.4.5, які є виключною компетенцією з'їзду.

6.5. В період між з'їздами за рішенням Центрального комітету скликається конференція.

Конференція проводиться через два з половиною роки після проведення звітного з'їзду Профспілки.

6.6. Конференція Профспілки:

6.6.1. Заслуховує і затверджує звіти про роботу Центрального комітету профспілки, контрольно-ревізійної комісії Профспілки.

6.6.2. Розглядає хід реалізації програми діяльності Профспілки, вносить до неї зміни і доповнення.

6.6.3. У разі необхідності вносить зміни до Статуту Профспілки.

6.7. Центральний комітет профспілки:

6.7.1. Організує роботу Профспілки, його територіальних і первинних організацій у період між з'їздами, організує виконання рішень з'їздів (конференцій) Профспілки.

6.7.2. Підзвітний з'їзду, конференції Профспілки і регулярно звітує перед організаціями профспілки.

6.7.3. Здійснює захист прав та інтересів Профспілки і її членів, представництво членів профспілки у відносинах з Президентом, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, міністерствами, іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, судовими органами України, роботодавцями (власниками) та їх об'єднаннями, взаємодіє з іншими профспілками і громадськими організаціями.

6.7.4. Розробляє і від імені найманих працівників підприємств галузі укладає Галузеву угоду, бере участь у розробці Генеральної угоди, надає практичну, методичну і юридичну допомогу територіальним і первинним організаціям профспілки, членам профспілки в реалізації на місцях основних положень укладених угод.

6.7.5. Від імені найманих працівників (застрахованих осіб) бере участь в управлінні державними фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, пенсійного та інших, які формуються за рахунок страхових внесків.

6.7.6. Вивчає і ухвалює рішення щодо питань профспілкового життя, організує навчання профспілкових працівників і активу, узагальнює і поширює досвід профспілкової роботи.

6.7.7. Встановлює і розвиває партнерські зв'язки із профспілками інших країн.

6.7.8. Бере участь у вирішенні спірних питань, що виникають між роботодавцями (власниками) і профспілковими організаціями, сприяє вирішенню трудових спорів (конфліктів), вживає заходів по їх вирішенню.

6.7.9. Організує і проводить акції на захист прав членів профспілки.

6.7.10. Координує роботу з розвитку художньої самодіяльності, фізкультури і спорту серед членів профспілки і членів їх сімей, організує й проводить спортивні заходи.

6.7.11. Ухвалює рішення щодо формування фондів, кредитних спілок, навчальних центрів, недержавних пенсійних фондів, створення, у встановленому законодавством порядку, інших підприємств, установ або організацій зі статусом юридичної особи.

6.7.12. Для здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцями чинного законодавства про працю і про охорону праці створює правову і технічну інспекції профспілки, затверджує положення про них.

6.7.13. Залучає кваліфікованих фахівців для участі в незалежних експертизах і перевірках.

6.7.14. Розробляє і затверджує нормативні документи з діяльності профспілкових організацій, їхніх виборних органів.

6.7.15. Затверджує кошторис, управляє бюджетом Профспілки, розробляє і затверджує структуру, штатний розклад і оклади профспілкових працівників апарату Профспілки, здійснює прийом і звільнення головного бухгалтера, затверджує надання права першого і другого підпису.

6.7.16. Приймає рішення про відчуження нерухомого майна Профспілки, про розпоряджання ним, у тому числі, і передачу об'єктів в оренду.

6.7.17. Затверджує представників Профспілки металургів і гірників України, які діють у регіонах, та положення про них.

6.7.18. Затверджує представників профспілки в спільних органах і утвореннях, створених власниками підприємств галузі і Профспілкою.

6.7.19. Обирає голову, заступників голови, в порядку, визначеному пунктом 3.15 цього Статуту, президію і секретаріат.

6.7.20. Обирає делегатів для участі в роботі органів об'єднань профспілок.

6.7.21. Затверджує план роботи і регламент Центрального комітету профспілки і його виборних органів, положення про організації профспілки.

6.7.22. Взаємодіє із суб'єктами законодавчої ініціативи з питань внесення змін і доповнень до чинного законодавства.

6.7.23. Формує зі свого складу постійно діючі комісії з основних напрямків діяльності Профспілки, затверджує їх персональний склад, обирає голів.

6.7.24. Створює тимчасові комісії для вирішення певних питань, затверджує їх склад і сприяє організації їх роботи.

6.7.25. Робить заяви від імені членів профспілки, вирішує питання про їх опублікування в засобах масової інформації.

6.7.26. Здійснює в необхідних випадках прийняття в члени профспілки, розглядає скарги членів профспілки про виключення їх із Профспілки.

6.7.27. Проводить інформаційну діяльність.

6.7.28. Бере участь у керівництві діяльністю юридичних осіб, у яких Профспілка є засновником.

6.7.29. Затверджує створення первинних організацій профспілки, що стоять на обліку в Центральному комітеті профспілки.

6.7.30. Приймає рішення про ліквідацію територіальних або первинних організацій (що безпосередньо виходять на Центральний комітет) у випадках відсутності членів профспілки та при неможливості скликання їх органів, затверджує рішення організаційних ланок профспілки про ліквідацію.

6.7.31. Надає допомогу первинним організаціям у питаннях соціального-економічного і правового захисту членів профспілки, культурно-побутового обслуговування, оздоровчої, спортивної роботи та приватизації.

6.7.32. Приймає рішення про зміну норми відрахувань внесків організаціями профспілки.

6.7.33. Дає роз'яснення положень цього Статуту.

6.7.34. Може передавати частину своїх повноважень президії (секретаріату).

6.8. Президія Центрального комітету профспілки:

6.8.1. Організує виконання рішень Центрального комітету профспілки.

6.8.2. Здійснює контроль за виконанням Статуту, рішень з'їздів (конференцій) і пленумів Центрального комітету.

6.8.3. Скликає пленуми Центрального комітету.

6.8.4. Здійснює постановку на облік і зняття з обліку первинних організацій профспілки адміністративно-територіальних одиниць, де відсутні територіальні організації профспілки.

6.8.5. Контролює виконання Галузевої угоди.

6.8.6. Розробляє, затверджує і доводить до територіальних і первинних організацій профспілки і їх органів інструкції, рекомендації та інші локальні нормативні акти.

6.8.7. Ухвалює рішення щодо придбання нерухомого майна Профспілки.

6.8.8. Контролює повноту і своєчасність надходжень відрахувань членських профспілкових внесків.

6.8.9. Ухвалює рішення щодо нагородження профспілкових активістів за поданням територіальних і первинних організацій профспілки, що безпосередньо виходять на Центральний комітет профспілки.

6.8.10. Затверджує Положення про умови оплати праці профспілкових працівників апаратів.

6.8.11. Ухвалює рішення щодо інших питань і здійснює іншу діяльність відповідно до діючого законодавства та цього Статуту.

6.9. Секретаріат Центрального комітету профспілки:

6.9.1. Організує виконання прийнятих президією рішень, планів роботи Центрального комітету.

6.9.2. Ухвалює рішення щодо подання до нагородження працівників апарату.

6.9.3. Ухвалює рішення щодо виділення матеріальної допомоги членам профспілки, внутрібюджетному фінансуванню профспілкових організацій.

6.10. Центральний комітет профспілки скасовує рішення будь-якого нижчестоящого профспілкового органу, прийнятого з порушенням Статуту й діючого законодавства.

Приймає рішення про відповідальність голів нижчестоящих профспілкових органів за невиконання статутних обов'язків і діяльність, спрямовану на розкол Профспілки.

6.11. Голова Центрального комітету профспілки:

6.11.1. Без доручення діє від імені Профспілки, представляє її інтереси та інтереси членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, в судах, міжнародних організаціях, у відносинах з роботодавцями (їх об'єднаннями) та іншими юридичними і фізичними особами.

6.11.2. Підписує прийняті Центральним комітетом, президією, секретаріатом рішення і постанови.

6.11.3. Підписує Галузеву угоду гірничо-металургійного комплексу України та інші угоди з роботодавцями і їх об'єднаннями.

6.11.4. Несе відповідальність перед Профспілкою за організацію виконання прийнятих з'їздом (конференцією) і Центральним комітетом рішень, положень Статуту.

6.11.5. Організує роботу апарату Профспілки.

6.11.6. Підписує колективний договір з найманими працівниками апарату.

6.11.7. За рішенням Центрального комітету розпоряджається майном і коштами Профспілки, укладає і підписує договори, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки.

6.11.8. Укладає і розриває трудові договори з найманими працівниками апарату, визначає їх посадові обов'язки, видає обов'язкові для них розпорядження.

6.11.9. Організує облік і зберігання документів по особовому складу, передачу їх на державне зберігання при ліквідації Профспілки.

6.11.10. Веде прийом членів профспілки, організує розгляд їх письмових звернень.

6.11.11. Має право першого підпису фінансових документів Профспілки.

6.11.12. Підписує листи, телеграми, звернення та інші документи від імені Профспілки.

6.11.13. Виконує інші обов'язки і користується іншими правами відповідно до діючого законодавства та цього Статуту.

6.12. Голова Центрального комітету профспілки має заступників.

Розподіл повноважень між головою і його заступниками здійснюється на підставі рішення президії Центрального комітету профспілки.

6.13. Перший заступник голови Центрального комітету профспілки:

6.13.1. Заміщає голову Центрального комітету в період його відсутності і в цей час користується всіма його правами, включаючи право першого підпису фінансових документів.

6.13.2. Здійснює координацію роботи апарату.

6.13.3. Керує окремими напрямками діяльності Профспілки.

6.13.4. Підписує листи, звернення, заяви, телеграми та інші документи від імені Профспілки в межах своєї компетенції.

6.14. Голова і його заступники підзвітні з'їзду (конференції), Центральному комітету, президії.

6.15. Дострокові вибори Центрального комітету профспілки і його голови можуть бути проведені у випадку грубого порушення ними цього Статуту, невиконання постанов профспілкових органів, здійснення дій, спрямованих на дискредитацію та розкол єдності Профспілки, на позачерговому з'їзді.

6.16. Звільнення голови (заступників голови), головного бухгалтера за власним бажанням, за станом здоров'я чи в зв’язку зі смертю здійснюється на пленумі (президії) Центрального комітету профспілки.

VII. Кошти та майно Профспілки

7.1. Джерелами формування коштів і майна Профспілки є:

7.1.1 щомісячні членські профспілкові внески;

7.1.2 відрахування підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу в розмірах, передбачених Галузевою угодою, колективними договорами, але не менш 0,3 відсотка від фонду оплати праці у відповідності зі ст.44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності";

7.1.3 безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви, пасивні доходи, цільові внески, інші надходження на статутну діяльність, не заборонені законодавством, в тому числі шляхом внесення в касу організації профспілки.

7.2. Всі кошти, що надходять на поточні рахунки організацій Профспілки, є їх власністю.

Ніхто не може позбавити Профспілку і її організації права власності на їх кошти і майно.

7.3. Працівники, студенти та учні – члени профспілки сплачують Профспілці членські профспілкові внески в розмірі не менше одного відсотка місячної заробітної плати, пов'язаної із трудовою діяльністю і стипендії студентів або учнів.

7.4. Для непрацюючих пенсіонерів, які є на обліку в Профспілці – членський профспілковий внесок встановлюється в розмірі 1 гривні на місяць.

7.5. За рішенням профспілкової організації розмір членських профспілкових внесків може бути збільшений.

7.6. Членські профспілкові внески є власністю Профспілки металургів і гірників України і її організаційних ланок.

7.7. Внески утримуються роботодавцем із заробітної плати працівників – членів профспілки, при наявності письмових заяв і безкоштовно щомісяця перераховуються на рахунок Профспілки і її організаційних ланок відповідно до укладеного між ними договору або колективного договору, у строки, встановлені цими договорами.

Особи, зазначені в пункті 7.4, сплачують членські профспілкові внески особисто, по відомості, установленої форми.

7.8. Профспілка має повну фінансову самостійність, володіє, користується і розпоряджається коштами та майном, що належить їй на праві приватної власності.

7.9. Право власності Профспілки виникає на підставі:

7.9.1 придбання майна за рахунок членських внесків і інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ і організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;

7.9.2 передачі їй у власність коштів і майна органами державної влади або місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами.

7.10. Обов'язкові щомісячні відрахування і розподіл членських профспілкових внесків у Профспілці:

7.10.1. Профспілкові комітети первинних організацій не менше 20 відсотків зібраних членських профспілкових внесків відраховують відповідним територіальним комітетам профспілки, а первинні організації, що безпосередньо виходять на Центральний комітет профспілки: не менше 15 відсотків – Центральному комітету і не більше 5 відсотків – територіальним профспілковим об'єднанням.

7.10.2. Територіальні комітети профспілки відраховують не менше 8 відсотків від зібраних всіма первинними організаціями членських внесків – Центральному комітету.

7.10.3. Центральний комітет профспілки використовує перераховані йому кошти на:

7.10.3.1 статутну діяльність, у тому числі не менше 0,5 відсотка на формування Фонду солідарності Профспілки;

7.10.3.2 фінансування профспілкових організацій, які є на обліку в ПМГУ;

7.10.3.3 сплату внесків до Федерації профспілок України і в міжнародні об'єднання профспілок.

7.11. Порядок формування і використання Фонду солідарності визначається Положенням, затвердженим Центральним комітетом.

7.12. Кошти профспілкового бюджету витрачаються виключно на:

7.12.1 реалізацію статутних цілей і завдань;

7.12.2 організацію і проведення акцій протесту;

7.12.3 пропагандистську і просвітницьку роботу;

7.12.4 інформаційно-видавничу діяльність;

7.12.5 експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів;

7.12.6 адміністративно-господарські витрати на утримання та обслуговування апарату організацій профспілки;

7.12.7 доплати і заохочення профспілковому активу;

7.12.8 оплату праці запрошених для виконання статутних цілей і завдань фахівців;

7.12.9 навчання профспілкових кадрів і профспілкового активу;

7.12.10 міжнародну роботу;

7.12.11 соціологічні дослідження;

7.12.12 надання благодійної, цільової і нецільової (матеріальної) допомоги, виплату допомоги на поховання, одноразові грошові виплати на лікування, придбання медикаментів, оздоровлення, відвідування хворих;

7.12.13 оплату юридичних послуг;

7.12.14 проведення спортивних змагань, культурно-масових та інших заходів;

7.12.15 виплат, пов'язаних з відшкодуванням видатків на відрядження профспілковому активу, учасникам спортивних і культурно-масових та інших заходів;

7.12.16 формування фондів відповідно до положень про них та інші цілі у відповідності з кошторисами профспілкових бюджетів.

7.12 1 Профспілці та організаціям профспілки заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб.

7.13. Кошти, що надходять від роботодавців відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Галузевої угоди і колективних договорів, направляються на організацію культурно-масової, фізкультурної й оздоровчої роботи відповідно до кошторису, затвердженого профспілковим комітетом.

7.14. Фінансово-господарська діяльність Профспілки, її організацій здійснюється на основі локальних нормативних актів, рекомендацій, положень, що розробляються та затверджуються Центральним комітетом профспілки, президією відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.

7.15. Організації профспілки у встановлений термін надають вищестоящим організаціям профспілки звіти про результати фінансово-господарської діяльності.

Не надання звітів про результати фінансово-господарської діяльності та несвоєчасне перерахування внесків у повному обсязі, відповідно до пунктів 7.10.1 та 7.10.2 є порушенням цього Статуту і підставою для притягнення голів до відповідальності відповідно до Статуту.

7.16. Профспілка зберігає свої кошти в банківських установах, має право вкладати їх у цінні папери та на депозитні рахунки.

7.17. Кошти і майно Профспілки охороняються законодавством України.

Позбавлення Профспілки права власності, а також права володіння й користування майном, переданим їй в господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законами.

7.18. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Профспілки і її організаційних ланок здійснюється контрольно-ревізійною комісією Профспілки і контрольно-ревізійними комісіями організаційних ланок.

Фінансовий контроль за коштами Профспілки і її організацій органами державної влади і органами місцевого самоврядування не здійснюється.

VIII. Гарантії членам виборних профспілкових органів

8.1. Профспілка забезпечує захист прав членів профспілкових органів відповідно до законів України і цього Статуту.

8.2. Працівникам підприємств, установ, організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантується можливість для здійснення їх повноважень.

Для роботи виборного профспілкового органу і проведення зборів працівників роботодавці (власники) надають приміщення з усім необхідним устаткуванням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом і охороною в порядку, передбаченому колективним договором.

8.3. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, що є членами виборних профспілкових органів, допускається лише з попередньої згоди органу, членом якого вони є. Звільнення членів виборних профспілкових органів на підприємствах, в установах, організаціях (у т.ч. у структурних підрозділах), їх голів і профспілкових представників, крім дотримання загального порядку, допускається з попередньої згоди органу, членом якого вони є, а також вищестоящого профспілкового органу.

8.4. Члени профспілкових органів, а також уповноважені представники цих органів мають право:

8.4.1 безперешкодно відвідувати та оглядати на підприємстві, в установі, організації робоче місце члена профспілки;

8.4.2 вимагати та одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості і пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів, угод, дотримання законодавства про працю і соціально-економічних прав працівників;

8.4.3 безпосередньо звертатися до роботодавця з профспілкових питань;

8.4.4 перевіряти роботу установ торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих установ, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутового обслуговування, що належать даному підприємству чи його обслуговують;

8.4.5 розміщати власну інформацію в приміщеннях і на території підприємства в доступних для працівників місцях;

8.4.6 перевіряти розрахунки по оплаті праці і державному соціальному страхуванню, використання коштів на соціальні та культурно-масові заходи і житлове будівництво.

8.5. Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, що обиралися до складу профспілкових органів, не допускається протягом року по закінченні терміну виборних повноважень, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді чи виконуваній роботі, внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи або здійснення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення працівника з роботи чи зі служби.

8.6. Працівникам, звільненим з роботи в зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, по закінченню терміну їх повноважень, надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

8.7. Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час зі збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше двох годин на тиждень.

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, надається додаткова відпустка тривалістю до шести календарних днів зі збереженням заробітної плати за рахунок роботодавця.

8.8. За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації, зберігаються соціальні пільги і заохочення, установлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства, цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

IX. Контрольно-ревізійні комісії Профспілки і її організаційних ланок

9.1 Контрольно-ревізійна комісія Профспілки обирається на з'їзді, контрольно-ревізійні комісії територіальних і первинних організацій профспілки – на відповідних конференціях (зборах) на термін дії профспілкового органу.

Кількісний склад комісій визначається органами, що їх обрали.

9.2. Голова контрольно-ревізійної комісії Профспілки обирається на з'їзді.

Голови контрольно-ревізійних комісій організаційних ланок профспілки – зборах, конференціях.

Заступники голів контрольно-ревізійних комісій всіх рівнів обираються на засіданнях комісій.

Заступник голови контрольно-ревізійної комісії заміщає голову в період його відсутності.

9.3. Членами контрольно-ревізійних комісій всіх рівнів не можуть бути члени відповідних виборних органів профспілки і їх штатні працівники.

9.4. Контрольно-ревізійні комісії всіх рівнів у своїй роботі керуються цим Статутом, Положенням про контрольно-ревізійну комісію Профспілки.

9.5. Контрольно-ревізійні комісії самостійні у своїй діяльності й підзвітні відповідно з'їзду, конференції, зборам.

9.6. Контрольно-ревізійні комісії здійснюють контроль за виконанням Статуту, діючих у Профспілці інструкцій і положень, своєчасністю і повнотою надходження членських профспілкових внесків, розглядом письмових звернень членів профспілки, перевіряють фінансово-господарську діяльність і діловодство організацій Профспілки.

Контрольно-ревізійна комісія Профспілки здійснює контроль і проводить перевірки діяльності виборних профспілкових органів всіх рівнів.

Контрольно-ревізійні комісії територіальних організацій профспілки здійснюють контроль і проводять перевірки діяльності профспілкових органів територіальних і первинних організацій профспілки.

Контрольно-ревізійні комісії первинних організацій здійснюють контроль і проводять перевірки діяльності виборних профспілкових органів первинних організацій профспілки.

Контрольно-ревізійні комісії вищестоящих організацій Профспілки надають допомогу контрольно-ревізійним комісіям нижчестоящих організацій Профспілки.

9.7.  Контрольно-ревізійна комісія має право:

9.7.1 вимагати при проведенні ревізії або перевірки надання оригіналів бухгалтерських, фінансових та інших документів, протоколів, постанов, регламентів роботи організацій Профспілки відповідно до Статуту;

9.7.2 перевіряти фактичну наявність коштів і матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб та забезпечення їхньої схоронності;

9.7.3 одержувати відомості про наявність коштів на поточних рахунках у банківських установах, пояснення працівників органів, що ревізуються по виявлених фактах порушень, проводити зустрічні перевірки, пов'язані з їхньою діяльністю;

9.7.4 залучати для проведення ревізій і перевірок профспілковий актив, працівників профспілкових органів, а в необхідних випадках, кваліфікованих фахівців, з оплатою їхньої роботи за рахунок коштів профспілкового бюджету.

9.8. Контрольно-ревізійна комісія зобов'язана:

9.8.1 проводити ревізії і перевірки, розробляти та вносити органу, що ревізується пропозиції по усуненню виявлених порушень і недоліків, контролювати хід їх виконання;

9.8.2 при виявленні фактів порушення Статуту, рішень виборних органів, виявленні розтрат, недостач коштів і матеріальних цінностей, інших фінансових порушень, вимагати від профспілкових органів вжиття заходів по усуненню фактів порушення, по відшкодуванню заподіяного збитку й притягненню винних осіб до відповідальності відповідно до діючого законодавства;

9.8.3 за підсумками року інформувати про результати проведеної роботи збори (конференцію), відповідний профспілковий орган;

9.8.4 не рідше одного разу в два з половиною роки звітувати про результати роботи перед зборами, конференцією, з’їздом.

9.9. Результати перевірок і ревізій, проведених контрольно-ревізійними комісіями, оформляються актами.

Акти контрольно-ревізійних комісій обов'язкові для розгляду і вжиття заходів відповідними профспілковими органами протягом одного місяця.

9.10. Вимоги комісії про усунення виявлених порушень і недостач є обов'язковими для профспілкового органу, голова якого зобов'язаний у місячний строк розглянути матеріали перевірки на засіданні цього органу і про вжиті заходи інформувати комісію.

9.11. Перевірка фінансово-господарської діяльності організаційних ланок Профспілки проводиться відповідно до плану роботи контрольно-ревізійних комісій, але не рідше одного разу на рік.

9.12. Ревізія фінансово-господарської діяльності організацій профспілки за підсумками фінансового року є обов'язковою.

Контрольно-ревізійні комісії у випадку надходження інформації про порушення чинного законодавства, цього Статуту, інших нормативно-правових актів Профспілки мають право проводити позачергові перевірки і ревізії.

9.13. Фінансування діяльності контрольно-ревізійних комісій здійснюється за рахунок коштів профспілкового бюджету відповідних організацій Профспілки.

9.14. Члени контрольно-ревізійної комісії можуть брати участь у роботі профспілкових органів із правом дорадчого голосу.

Х. Порядок внесення змін до Статуту

10.1. Зміни до цього Статуту вносяться на з'їзді або конференції Профспілки.

10.2 Зміни, обумовлені змінами до діючого законодавства, а також зміни юридичної адреси можуть вноситись до Статуту на пленумі Центрального комітету профспілки.

10.3. Зміни до Статуту, що надходять від організаційних ланок Профспілки, узагальнюються комісією по доопрацюванню Статуту, затвердженою Центральним комітетом профспілки і виносяться на з’їзд (конференцію).

10.4. Пропозиції до Статуту повинні бути надані не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення з'їзду (конференції).

10.5. Зміни до цього Статуту набувають чинності з моменту прийняття відповідного рішення.

10.6. Про зміни до цього Статуту Профспілка повідомляє легалізуючий орган відповідно до діючого законодавства.

ХІ. Порядок припинення Профспілки і її організацій

11.1. Припинення Профспілки та організацій профспілки здійснюється шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення.

11.2. Рішення про припинення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини учасників або делегатів зборів, конференцій, з’їзду, членів профспілкового органу.

11.3. У випадку, якщо з профспілкового обліку в первинній організації профспілки зняті всі члени профспілки, відсутні профспілкові органи, рішення про ліквідацію такої організації повноважний прийняти вищестоящий профспілковий орган.

11.4. Рішення про припинення територіальної організації профспілки приймається конференцією, а в разі неможливості зібрати конференцію – профспілковим органом чи вищестоящим профспілковим органом.

Рішення про припинення Профспілки приймається з’їздом.

11.5. Орган, що прийняв рішення про припинення організації профспілки призначає ліквідаційну комісію та встановлює порядок і строки її припинення.

Повноваження ліквідаційної комісії можуть бути покладені на профспілковий орган відповідної організації.

11.6. У разі припинення Профспілки та організацій профспілки як юридичних осіб в результаті їх ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення їх активи, що залишились після проведення всіх розрахунків на статутні цілі, оплату заробітної плати та нарахування єдиного соціального внеску, відповідно до діючого законодавства, передаються одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.7. Всі організаційні ланки Профспілки не відповідають по зобов'язаннях одна одної.

Члени профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном по зобов'язаннях Профспілки і її органів, як і Профспілка і її органи не відповідають своїми коштами та іншим майном по зобов'язаннях членів профспілки.

11.8. Організація Профспілки вважається припиненою з моменту внесення відповідних даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в порядку, встановленому діючим законодавством.

ЗМІСТ